Po pięciu latach naszej przygody z zawodami TREC PTTK, nadszedł czas aby zebrać i przeanalizować sygnały, sugestie i postulaty od organizatorów zawodów i zawodników dotyczące przebiegu, organizacji i poprawek jakie trzeba wprowadzić w życie, aby nasza dyscyplina stała się jeszcze bardziej przejrzysta, przyjazna i atrakcyjna dla zawodników oraz bardziej przystępna dla rozpoczynających swoją przygodę z organizacja i startami w niej. Stąd narodziła się konieczność wprowadzenia szeregu zmian w regulaminie które postaram się przybliżyć w poniższym tekście.

 

 

                Zmiany rozpoczynamy już od zgłaszania zawodów do kalendarza imprez na dany rok, pojawiają się tutaj dwa terminy graniczne zgłaszania zawodów. Pierwszy z nich to ostatni dzień lutego danego roku, ale aby nie zamykać drzwi dla organizatorów którzy np. uzyskają dofinansowanie, wsparcie sponsora itp. , po tej dacie ustalono minimalny okres zgłoszenia zawodów na 8 tygodni przed startem zawodów. Ten czas od zgłoszenia zawodów do ich rozpoczęcia potrzebny jest na ich odpowiednie przygotowanie ,wpisanie w kalendarz i rozpropagowanie na stronie www.trec.pttk.pl i w mediach społecznościowych. Zgłoszenie zawodów odbywa się na odpowiednim formularzu (do pobrania z w/w strony www.)

                Kolejną znaczącą ,a wręcz rewolucyjną, zmianą jest wprowadzenie trzech poziomów zawodów, oznaczonych odpowiednio; 1,2,3 gwiazdkami, których trudność wzrasta wraz z ilością gwiazdek.

Wymagania dla fazy POR wyglądają następująco: dla zawodów * dystans dzienny to 15-20 km ,minimalna ilość punktów kontroli na etapach to 2 plus start i meta, start zawodników odbywa się w grupach. Dla zawodów** dystans dzienny 20-30 km, minimalna ilość punktów kontroli na etapach to 3 plus start i meta, start zawodników odbywa się w grupach lub indywidualnie w zależności od decyzji organizatora. Dla zawodów*** dystans dzienny wynosi 30-45 km ,minimalna ilość punktów kontroli na etapach to 5 plus start i meta, start zawodników odbywa się indywidualnie. Zmianie uległa również skala map dostarczanych zawodnikom dopuszczony został przedział od 1:50000 do 1:25000

W fazie PTV w zależności od poziomu trudności ulega zmianie ilość przeszkód i odpowiednio dla zawodów * to 8-12 dla ** to 12-16 i *** to 16 .Również większość przeszkód fazy PTV została zmodyfikowana i dostosowana poprzez zmianę ich parametrów do poziomu zawodów. I tak np. wysokości przeszkód skokowych zostały ustalone na 60cm dla* ,80cm dla** i 90cm dla***. Ponieważ zmianie uległa ilość przeszkód w fazie inna jest maksymalna liczba punktów które można zdobyć w zawodach o poszczególnych poziomach trudności i tak dla zwodów * to od 80 do 120 punktów, dla ** to od 120 do 160 punktów w *** pozostało 160 pkt.

Faza MA (Kontrola tempa) nie doczekała się zmian parametrów, natomiast w prowadzono wymagania dotyczące obsady sędziowskiej:” Fazę MA musi sędziować co najmniej 3 sędziów: przynajmniej 1 sędzia na bramce start, przynajmniej 1 sędzia na bramce meta i jeden na środku poza strefą korytarza. Sędziowie na bramkach są odpowiedzialni za pomiar czasu i obserwację zmiany chodu i przekroczenia granicy korytarza, sędzia środkowy jest odpowiedzialny za obserwację zmiany chodu i przekroczenia granicy korytarza. Wszyscy sędziowie obserwują przejazd od początku do końca. W przypadkach spornych jeżeli błąd jest zapisany na dwóch kartach ocen- jest uznawany za obecny.”

Wraz z wprowadzeniem poziomów zawodów wprowadzono również pojęcie „Rangi zawodów”(Art.2.2)i tak zawody TREC PTTK mogą być rozgrywane jako zawody o poziomie trudności * lub** w zależności od wyboru organizatora, ale już Mistrzostwa Regionalne muszą być rozgrywane jako zawody ** i mogą mieć formułę otwartą lub zamkniętą. Mistrzostwa Polski Seniorów muszą być rozgrywane jako zawody o poziomie trudności ***, Mistrzostwa Polski Juniorów muszą być rozgrywane jako zawody o poziomie trudności **.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie dla zawodów rangi Mistrzostw osoby „Komisarza Zawodów”, który jest odpowiedzialny za nadzór nad praca komisji sędziowskiej i nadzór nad organizacją mistrzostw, jest to osoba wyznaczana na wniosek organizatora przez Podkomisję ds. TREC PTTK

W części, IX-Faza PTV-Trasa z przeszkodami, regulaminu TREC PTTK został dodany „Art. 9.8 Definicje” , w którym pojawiają się szczegółowe opisy przypadków: odmowy, wyłamania, wolty, upadku jeźdźca, upadku zawodnika podczas prowadzenia konia, upadku konia oraz błędu trasy. I ma on następujące brzmienie:

” Art. 9.8-Definicje

A-Odmowa

W przypadku przeszkód, w których jest dozwolony skok z zatrzymania, za zatrzymanie, bezpośrednio po którym następuje skok, nie przyznaje się punktów karnych.

Koń może zrobić krok w bok, ale jeśli cofnie się, nawet o jeden krok, jest to uznawane za odmowę.

Za drugą i kolejną odmowę uznaje się:

- ponowną nieskuteczną próbę pokonania przeszkody bezpośrednio po cofnięciu

- zatrzymanie i cofnięcie przy ponownym najeździe na przeszkodę

B-Wyłamanie

Za wyłamanie uznaje się sytuację, kiedy koń unika pokonania przeszkody w taki sposób, że jeździec jest zmuszony do ponownego najazdu na przeszkodę.

B-Wolta

Punkty karne lub błąd za efektywność za wykonanie wolty przyznaje się, kiedy zawodnik przecina ścieżkę obraną wcześniej jako tor najazdu na przeszkodę.

Po odmowie, wyłamaniu lub upadku, zawodnik może powrócić do najazdu wykonując woltę bez otrzymywania dalszych punktów karnych.

D - Upadek jeźdźca

Za upadek jeźdźca uznaje się sytuację, kiedy zawodnik utraci kontakt fizyczny z koniem.

E – Upadek zawodnika podczas prowadzenia konia

Za upadek podczas prowadzenia konia uznaje się sytuację, kiedy jakakolwiek część ciała zawodnika dotknie ziemi, w sposób niekontrolowany, w celu utrzymania równowagi.

F – Upadek konia

Upadek konia następuje, kiedy łopatka i biodro konia dotknie ziemi lub oprze się o stały element przeszkody w celu utrzymania równowagi.

G- Błąd trasy

Błąd trasy ma miejsce, kiedy zawodnik:

- Nie ukończy trasy zgodnie z zaplanowaną kolejnością przeszkód.

- Nie pokona wszystkich przeszkód wraz z liniami startu i mety we właściwej kolejności.

- Pokona przeszkodę która nie jest częścią toru lub pominie którąś z przeszkód.

Błąd trasy skutkuje przyznaniem zero punktów za fazę PTV.”

Pojawienie się tych definicji ma jednoznacznie określić w jakiej sytuacji mówimy o każdym z tych przewinień w trakcie przejazdu trasy PTV. Mie jako „przy okazji” została również uściślona definicja rezygnacji z próby pokonania przeszkody znajdująca się w Art.9.10 i uzyskała ona brzmienie: ” Zawodnik, który nie chce pokonywać danej przeszkody, może z niej zrezygnować .

Zawodnik, który rezygnuje z przeszkody musi:

- zatrzymać się przy przeszkodzie

- podnieść rękę do góry i powiedzieć sędziemu na przeszkodzie: „ rezygnuję”

W takim przypadku nie zostanie on eliminowany z fazy za błąd trasy i nadal będzie podlegał klasyfikacji. Skutkuje to przyznaniem dodatkowych sekund za czas przejazdu (+20s za każdy jeden przypadek).

Na tym kończą się zmiany w treści „Regulaminu Konkurencji TREC PTTK”. Z kronikarskiego obowiązku dodam jeszcze,że do listy przeszkód fazy PTV została dodana przeszkoda nr 36 „Ósemka” która polega na przejechaniu figury „ósemka” z wodzami w jednej ręce bez dotknięcia beczek z zachowaniem początkowo obranego chodu zgodnie z trasą przeszkody. Reszta zmian do wglądu i pobrania na Naszej stronie www.trec.pttk.pl (zakładka dokumenty)

 

tekst: Robert Stój