Facebook

Znajdź nas na Facebook

 
 

Wyszukaj

Translate

Kalendarz

Kalendarz Google

Kursy szkolenia

Kursy i szkolenia

Zawody TREC

Listy kontrolne
Organizatorów, Sędziów, Delegatów

FITE

Fédération Internationale de Tourisme Equestre

Reklama

W związku z uwagami organizatorów i zawodników, przedstawionymi w listopadzie 2016 roku na Spotkaniu TREC-owców w Zaczarowanym Wzgórzu, w dniu 27.12.2016 roku podczas telekonferencji Podkomisji ds. TREC PTTK Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej i Zespołu ds. TREC PTTK Komisji Nizinnej Turystyki Jeździeckiej zatwierdzono zmiany organizacyjne i regulaminowe TREC PTTK obowiązujące od sezonu 2017.

 1. Zmiany organizacyjne:

1. 1.Powołanie funkcji sędziego młodzika:)

 

- wiek minimum 15 lat

- minimum brązowa odznaka turystyki jeździeckiej lub PZJ

- ukończone szkolenie jednodniowe dla sędziów młodzików przeprowadzone przez

osobę z uprawnieniami sędziego głównego. ( trzeba opracować program takiego szkolenia. Ja myślę ,że powinien być przede wszystkim nacisk na sędziowanie na punktach kontrolnych i sędziowanie przeszkód oraz funkcje stewardów np. zabezpieczające ruch publiczności przy PTV, informacyjne itp.- do omówienia)

- uprawnienia do sędziowania  łatwiejszych przeszkód i innych funkcji pomocniczych na zawodach TREC PTTK i Konkursach Sprawności Jeździeckiej z  elementami TREC.

Pomysł powołania funkcji sędziego młodzika odrzucono ze względów formalno-prawnych. Na to miejsce proponuje się szkolenie pomocników sędziego, bez uprawnień  oficjalnych. Szkolenie leży w gestii ośrodków organizujących zawody TREC. Pomocnik sędziego (osoba niepełnoletnia) może pełnić funkcje pomocnicze w asyście osoby pełnoletniej pełniącej funkcje sędziego.

 

  1.2. Zmiana w  wymaganiach dla uczestników kursów sędziowskich Sędzia TREC PTTK:

 

 Wymagania dla uczestników kursu sędziowskiego TREC PTTK:

 • Osoba pełnoletnia,
 • Udokumentowanie podstawowych umiejętności jeździeckich: min. brązowa odznaka turystyki jeździeckiej/ PZJ , uprawnienia instruktora/przodownika TJ/ hipoterapeuty lub inne dokumenty potwierdzające umiejętności jeździeckie na poziomie min. brązowych odznak.
 • Po odbyciu kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu kursant otrzymuje uprawnienia SĘDZIA TREC PTTK.

3.Certyfikacjia ośrodków TREC PTTK –

Odrzucono pomysł certyfikacji TREC. Na to miejsce zdefiniowano nazwę Ośrodek TREC-owy:

Wymagania dla Ośrodka TREC-owego:

- stały tor trec na terenie ośrodka ( przynajmniej 5 przeszkód stałych)

- uprawnienia Organizatora TREC PTTK

 

2. Zmiany w regulaminie na sezon 2017

 

 2.1 Potrzeba przeszkody skokowej na rozprężalni przed PTV:

Art. 1.1 – Teren i wyposażenie

Komitet organizacyjny musi zapewnić:

- bezpieczne miejsce dla koni,

- strefę kontroli weterynaryjnej,

- miejsce prezentacji przebiegu zawodów,

- pokój odpraw (czytanie map),

- zatwierdzony POR (Bieg na orientację) - bezpieczny,

- strefa rozgrzewki dla fazy MA (Kontrola tempa) i fazy PTV (Próba terenowa),

-strefa rozgrzewki dla fazy PTV (próba terenowa) z możliwością najazdu na co najmniej jedną przeszkodę

- tor do przeprowadzenia fazy MA,

- trasa PTV wykonana zgodnie z wymaganiami technicznymi,

- dla zawodników musi być udostępnione jedno lub więcej miejsc umożliwiających pojenie koni.

 

2.2 Pomyłka w sformułowaniu w regulaminie 2016.

Art. 5.2- Rząd i wyposażenie

Rząd musi pasować do konia i do rodzaju zawodów.

Siodła damskie nie są dozwolone.

Wszystkie fazy należy pokonywać w tym samym rzędzie lub w identycznym rzędzie, z użyciem lub bez wędzidła, to samo siodło i te same wodze.

Wymagane jest użycie tych samych sakw podczas całego przebiegu fazy POR. Sakwy mogą być zdemontowane dla faz Kontrola Tempa (MA) i PTV.

Można użyć dowolnego wędzidła, również dozwolony jest start przy użyciu hakamore lub innego ogłowia bezwędzidłowego. Konie trudne i ogiery muszą startować w ogłowiu wędzidłowym. Pomoce treningowe: dozwolone są tylko ruchome wytoki. niedozwolone są sztywne wytoki

2.3 Skład apteczki

- apteczka pierwszej pomocy musi zawierać:

* koc termoizolacyjny

* jednorazowe rękawiczki

* 6 sterylnych kompresów

* 1 parę okrągło zakończonych nożyczek

* 1 bandaż elastyczny o szerokości około 10 cm

* płyn do dezynfekcji

* zabronione są preparaty podawane w formie zastrzyku.

 

2.4 Możliwość rozegrania jednodniowych zawodów TREC * i przeprowadzenia fazy MA w dniu z fazą POR i nieścisłości w kontroli wet

Art. 6.1- Czas trwania zawodów

Zawody o poziomie trudności 2 i 3 (Zawody TREC PTTK **, Zawody TREC PTTK ***) muszą być zorganizowane przynajmniej w ciągu dwóch dni. Zawody o poziomie trudności 1 (Zawody TREC PTTK*) mogą być zorganizowane w trybie jednodniowym lub dwudniowym. O trybie rozegrania zawodów o poziomie trudności 1 (Zawodów TREC PTTK *) decyduje Komitet Organizacyjny.

Kolejność faz jest określona przez Komitet Organizacyjny. Jedynym warunkiem jest, że faza POR musi być rozegrana w innym dniu niż pozostałe dwie fazy.  że fazy POR i PTV muszą być rozgrywane w innym dniu.

Godziny rozpoczęcia każdej z trzech faz muszą być zakomunikowane zawodnikom najdalej wieczorem dnia poprzedzającego rozpoczęcie pierwszej fazy.

Kolejność startów jest taka sama dla wszystkich faz.

Art. 6.3-Kontrola weterynaryjna.

* Pierwsza kontrola weterynaryjna odbywa się przed startem zawodów, najlepiej na dzień przed zawodami.

*Lekarz weterynarii zawodów sprawdza kondycję konia na starcie, w określonych punktach kontrolnych (nieobligatoryjnie) i na mecie. Może zadecydować o czasowym zatrzymaniu konia lub o definitywnym wycofaniu i jego decyzja jest ostateczna.

* W przypadku kontroli weterynaryjnej na trasie POR , badanie konia rozpoczyna się po 15 minutach od przybycia do punktu kontroli weterynaryjnej.

*W ciągu maksymalnie pół godziny po ukończeniu przez zawodnika fazy POR, koń podlega kontroli weterynaryjnej. Kontrola jest przeprowadzana w specjalnie wyznaczonym miejscu.   Zawodnikowi może towarzyszyć najwyżej jedna osoba.

*W celu przygotowywania do kolejnych faz, ostateczna kontrola kopyt koni (ilości podków itp.) ma miejsce przed fazą Kontrola tempa

 *Komisja Sędziowska może zarządzić kontrolę weterynaryjną w dowolnej chwili podczas trwania trzech faz zawodów.

 

Procedury monitorowania tętna:

 *tętno jest monitorowane przed innymi testami: badanie konia rozpoczyna się po 15 minutach od przybycia do punktu kontroli weterynaryjnej.

*tętno musi być poniżej 64 uderzeń na minutę.

* Jeżeli tętno konia przekroczy 64 uderzenia na minutę, koń zostanie zatrzymany i ponownie przebadany co 5 minut najwyżej trzykrotnie.

 

2.5 Mapy topograficze czyli z zaznaczonymi poziomicami , kwestia przerysowywania map, pokój czytania map 30 minut,

Art. 7.1-ZASADY OGÓLNE

………..

W przypadku dużej liczby uczestników, jeżeli zaistnieje możliwość zbyt późnego startu pewnej grupy zawodników, można usunąć punkt kontrolny z projektowanej trasy POR przed pierwszym startem po uzgodnieniu z Komisją Sędziowską i formalnej zgodzie Sędziego Głównego.

Wyniki fazy POR są prezentowane na tablicy ogłoszeń razem z mapą sędziowską, na której jest zaznaczona trasa i punkty kontrolne.

Art. 7.4-Trasa

Trasa jest przekazana zawodnikom na mapie topograficznej o skali  od 1/25 000 do 1/50 000. Mapa musi być kolorowa. Trasa musi być wyznaczona na mapie przykładowej, z której zawodnicy przerysowują trasę na identyczne mapy dostarczone przez organizatora.  Pewne etapy trasy mogą być do przejechania z kompasem lub tylko z wytycznymi mapy, aż do punktu spotkania, który niekoniecznie musi być punktem kontrolnym. W celu podniesienia stopnia trudności organizator może na niektórych odcinkach trasy narzucić obowiązek pokonania trasy z użyciem tylko i wyłącznie samego kompasu lub opierając się tylko na mapie.

30 minut przed startem zawodnicy mają czas na zapoznanie się z trasą, przerysowanie na mapy

Mapy przekazane zawodnikom muszą być topograficzne (z zaznaczonymi poziomicami) i  w wymaganej skali. W trakcie fazy POR należy zabezpieczyć przejazdy przez szczególnie ruchliwe drogi .

 

2.6 Wysokość przeszkód skokowych

Otrzymałam od zawodników propozycję taką: widełki 40-60, 50-80, 60-90 cm

Moim zdaniem powinno to wyglądać tak:

Art.9.1-Zasady ogólne i parametry

Parametry PTV

Seniorzy i Juniorzy

 

Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

ILOŚĆ PRZESZKÓD

8-12

12-16

16

WYSOKOŚĆ PRZESZKÓD SKOKOWYCH

60cm

Max 50 cm

80 cm

50-70cm

90 cm

70-90 cm

 

Odpowiedni do zmiany przepisu zmieniono Karty Techniczne przeszkód skokowych

 

2.7 Definicja brutalności

Art. 9.8-Definicje- ponieważ w regulaminie FITE dodali brakującą definicję brutalności :

H – Brutalność

Za brutalne obchodzenie się z koniem będzie uważane:
- nieuzasadnione sytuacją używanie bata;
- nadmierne używanie bata, tzn. więcej 3 razy

- jazda z batem trzymanym „na wędkę”;
-  uderzanie konia po głowie
-  długotrwałe i częste karanie konia przy użyciu ostróg
   lub uderzanie kiełznem.

 

2.8 Zgłaszanie protestów

Art. 11.2- Protesty

 • Podczas zawodów indywidualnych, wyłącznie zawodnik składa protest .
 • Protest składamy do biura zawodów
 • Protest należy złożyć pisemnie wraz z opłatą 50 zł, które zostaną zatrzymane przez Organizatora na wypadek nie wyjaśnienia protestu.
 • Słowne protesty nie są przyjmowane.
 • Aby uzyskać ważność, protest musi być najpierw przedłożona Sędziemu Głównemu

- przed startem zawodów, jeżeli dotyczy organizacji zawodów, kwalifikacji zawodników lub koni,

- maksymalnie pół godziny po zakończeniu ogłoszeniu wyników każdej z faz.

 • Rozstrzygnięcie protestów musi być ogłoszone przed podaniem wyników fazy lub zawodów.
 • Jakiekolwiek przypadkowe wydarzenie będące poza kontrolą organizatora nie może być przedmiotem protestu.

 

REGULAMIN TREC PTTK 2017 I PRZESZKODY TREC PTTK 2017 ZNAJDUJĄ SIĘ Z ZAKŁADCE DOKUMENTY http://trec.pttk.pl/index.php/dokumenty