KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do korespondencji prowadzonej pomiędzy członkami Kolegium – trzema związkami zawodowymi z EE Ostrołęka S.A.,  dotyczącej obsługi prawnej dialogu społecznego w GK ENERGA wyrażamy oburzenie dyskryminacją tych związków.

Zgodnie z powszechną praktyką w Grupie organizacje związkowe zawsze miały prawo do wskazania kancelarii prawnej, która je obsługuje, wynika to m.in. z potrzeby wzajemnego zaufania przy prowadzonej współpracy. W roku 2018 część organizacji wskazała Gdańską Kancelarię Radców Prawnych jako kancelarię ich obsługującą. Trzy nasze Związki wskazały Warszawską Kancelarię prawną. ......

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

Informacja o możliwości przejęcia GK ENERGA przez PKN ORLEN bardzo poważnie niepokoi pracowników Grupy oraz stronę społeczną Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej. Wyrazem tego niepokoju są m. in. pisma kierowane do zarządów, a pozostające wciąż bez odpowiedzi. W niniejszym piśmie pragniemy poruszyć dwie najistotniejsze z punktu widzenia pracowników Grupy ENERGA  kwestie, a także wezwać oba zarządy do rozmów w tych sprawach. ......

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

Kolegium Związków Zawodowych GK ENERGA przypomina o piśmie złożonym w grudniu 2019 roku w sprawie przejęcia Grupy Kapitałowej ENERGA S.A. przez Polski Koncern Naftowy ORLEN. Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy na nie żadnej odpowiedzi. Pismo Strony Społecznej Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej, do której Kolegium zwróciło się o wsparcie, także pozostało bez odpowiedzi. Ignorowanie pytań przedstawicieli załóg pracowniczych w tak istotnym procesie gospodarczym wzmaga tylko niepokój społeczny w Grupie. ......

Czytaj więcej...

Szanowny Pan

Grzegorz Klimaszewski

....

 

Komisja międzyzwiązkowa, wskazana na zasadzie art. 241 ²⁸ §3 k.p., jako organ uprawniony do prowadzenia rokowań w imieniu związków zawodowych – członków ZZZE nad zakładowym układem zbiorowym pracy, obejmującym więcej niż jednego pracodawcę, ze względu na domniemanie nieprawidłowości formalno – prawne występujące we wniosku ......

Czytaj więcej...

Koleżanki i Koledzy!

W dniu 13 stycznia 2020 pojawił się Komunikat pn. Fiasko rozmów ze związkami zawodowymi w sprawie porozumienia w przedmiocie zawieszenia wzrostu wynagrodzenia zasadniczego w związku ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do ZUZP „płockiego, w którym zarząd jednoznacznie wskazuje intencję jaka nim kieruje, czyli obciążenie pracowników oraz organizacji związkowych za złą sytuację ekonomiczną spółki.  ......

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

W dniu 07 maja 2019 r. Pracodawca Energa Logistyka Sp. z o.o. („Pracodawca”) oraz osiem Organizacji Związkowych działających u Pracodawcy, w tym MZZ Pracowników Energetyki Płockiej oraz MOZ NSZZ Solidarność przy EOP SA w Płocku zawarły Porozumienie Kończące Spór Zbiorowy (dalej: „Porozumienie kończące spór zbiorowy”). Z uwagi na bardzo trudną sytuację ekonomiczną Pracodawcy w treści Art. 2 Porozumienia, Strony uzgodniły – cytat –  „…że w przypadku gdy minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2020 ......

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że informacja, która pojawiła się na łamach portalu gp.24 w dniu 6 grudnia w artykule „W Gdańsku trwa wielka narada związkowców z zarządem Grupy Energa i prezesem PKN Orlen. Uczestniczą w niej także związkowcy ze Słupska” stanowi wyłącznie prywatne zdanie Pani Przewodniczącej A. Malinowskiej i nie jest stanowiskiem wszystkich organizacji branżowych. W związku z powyższym proszę o sprostowanie i opublikowanie naszego oświadczenia. ......

Czytaj więcej...

Kolegium Związków Zawodowych GK ENERGA, reprezentujące pracowników w spółkach, których pracodawcy są sygnatariuszami Porozumienia zbiorowego w sprawie określenia wzrostu płac Pracowników Grupy Energa w roku 2020, zawartego dnia 5 listopada 2019 roku,  po weryfikacji kwot określonych w załączniku do ww. porozumienia i porównaniu ilości pracowników zatrudnionych u Pracodawców objętych Porozumieniem stwierdza znaczne braki kwotowe w łącznych pulach ......

Czytaj więcej...

W nawiązaniu do naszej korespondencji z dnia 14 października 2019 roku oraz Państwa odpowiedzi z dnia 23 października 2019 roku zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na jakim etapie są uzgodnienia w zakresie wprowadzenia do stosowania nowego Regulaminu Organizacyjnego ENERGA – OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Spółka z o.o. ......

 

Czytaj więcej...

W imieniu organizacji związkowych będących członkami Kolegium Związków Zawodowych GK Energa działających w Energa Logistyka Sp. z o.o., po raz kolejny zwracamy się w żądaniem natychmiastowego przedstawienia „wyników sprzedaży, które zostały osiągnięte mimo niesprzyjającej sytuacji na rynku energetycznym” i które pozwoliły na przyznanie przez zarząd za I i II kwartał 2019 roku premii uznaniowych ......

Czytaj więcej...

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Przypominamy niektórym kolegom o podstawowej zasadzie jaką kierować powinny się związki zawodowe, a mianowicie zasadzie niezależności. Zadaniem tego przymiotnika jest nie tylko zdobienie sztandarów czy statutów. Jest to podstawowa zasada, którą każdy związek powinien się kierować w relacji z pracodawcami. ......

Czytaj więcej...