KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

Uprzejmie informujemy, że informacja, która pojawiła się na łamach portalu gp.24 w dniu 6 grudnia w artykule „W Gdańsku trwa wielka narada związkowców z zarządem Grupy Energa i prezesem PKN Orlen. Uczestniczą w niej także związkowcy ze Słupska” stanowi wyłącznie prywatne zdanie Pani Przewodniczącej A. Malinowskiej i nie jest stanowiskiem wszystkich organizacji branżowych. W związku z powyższym proszę o sprostowanie i opublikowanie naszego oświadczenia. ......

Czytaj więcej...

Kolegium Związków Zawodowych GK ENERGA, reprezentujące pracowników w spółkach, których pracodawcy są sygnatariuszami Porozumienia zbiorowego w sprawie określenia wzrostu płac Pracowników Grupy Energa w roku 2020, zawartego dnia 5 listopada 2019 roku,  po weryfikacji kwot określonych w załączniku do ww. porozumienia i porównaniu ilości pracowników zatrudnionych u Pracodawców objętych Porozumieniem stwierdza znaczne braki kwotowe w łącznych pulach ......

Czytaj więcej...

W nawiązaniu do naszej korespondencji z dnia 14 października 2019 roku oraz Państwa odpowiedzi z dnia 23 października 2019 roku zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na jakim etapie są uzgodnienia w zakresie wprowadzenia do stosowania nowego Regulaminu Organizacyjnego ENERGA – OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Spółka z o.o. ......

 

Czytaj więcej...

W imieniu organizacji związkowych będących członkami Kolegium Związków Zawodowych GK Energa działających w Energa Logistyka Sp. z o.o., po raz kolejny zwracamy się w żądaniem natychmiastowego przedstawienia „wyników sprzedaży, które zostały osiągnięte mimo niesprzyjającej sytuacji na rynku energetycznym” i które pozwoliły na przyznanie przez zarząd za I i II kwartał 2019 roku premii uznaniowych ......

Czytaj więcej...

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Przypominamy niektórym kolegom o podstawowej zasadzie jaką kierować powinny się związki zawodowe, a mianowicie zasadzie niezależności. Zadaniem tego przymiotnika jest nie tylko zdobienie sztandarów czy statutów. Jest to podstawowa zasada, którą każdy związek powinien się kierować w relacji z pracodawcami. ......

Czytaj więcej...

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

W dniu dzisiejszym tj. 5 listopada 2019 roku, w wyniku wezwania wystosowanego przez Kolegium Związków Zawodowych GK Energa z dnia 28 sierpnia 2019 roku oraz zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z porozumienia 18/9, zostało zawarte „Porozumienie zbiorowe w sprawie określenia wzrostu płac Pracowników Grupy Energa w roku 2020”. ......

Czytaj więcej...

Energa Obrót próbuje rozwiązać stosunek pracy z pracownicami posterunku Rypin z przyczyn leżących po stronie pracodawcy – likwidacja miejsc pracy. Pracodawca ma pełne prawo do odpowiedniego dla siebie sposobu kształtowania struktury własnego przedsiębiorstwa. Zatrudnienie oraz zwalnianie pracowników podlega już jednak daleko idącym ograniczeniom. Szczególnej uwadze i ochronie podlegają przypadki zwalniania pracowników właśnie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Przyjmuje się, że pracownik (w szczególności długoletni pracownik) jako członek załogi przedsiębiorstwa, która wypracowała i nadal pracuje na jego zyski, powinien być chroniony przed zwolnieniem go z pracy w dowolnym, dogodnym dla przedsiębiorstwa momencie. ......

Czytaj więcej...

W Grupie Kapitałowej ENERGA pracuje szereg osób, wobec których stosuje się postanowienia układów zbiorowych pracy tych Pracodawców, z których pracownicy zostali przeniesieni do nowego Pracodawcy w trybie art. 23[1] KP [przejście zakładu pracy lub jego części]. Należy zaznaczyć, że przeniesienie tych pracowników do nowego Pracodawcy było uwarunkowane zgodą organizacji związkowych wyłącznie w przypadku dalszego, bezterminowego kontynuowania zatrudnienia na korzystniejszych warunkach, regulowanych układem zbiorowym, obowiązującym u dotychczasowego pracodawcy. ......

Czytaj więcej...

W spółce Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. pracuje szereg osób, wobec których stosuje się postanowienia układów zbiorowych pracy tych pracodawców, z których pracownicy zostali przeniesieni do nowego pracodawcy w trybie art. 23[1] k.p. [przejście zakładu pracy lub jego części]. Należy zaznaczyć, że przeniesienie tych pracowników do nowego pracodawcy było uwarunkowane zgodą organizacji związkowych wyłącznie w przypadku dalszego, bezterminowego kontynuowania zatrudnienia na korzystniejszych warunkach, regulowanych układem  zbiorowym, obowiązującym u dotychczasowego pracodawcy. ......

Czytaj więcej...

W spółce Energa Obrót SA pracuje szereg osób, wobec których stosuje się postanowienia układów zbiorowych pracy tych pracodawców, z których pracownicy zostali przeniesieni do nowego pracodawcy w trybie art. 23[1] k.p. [przejście zakładu pracy lub jego części]. Należy zaznaczyć, że przeniesienie tych pracowników do nowego pracodawcy było uwarunkowane zgodą organizacji związkowych wyłącznie w przypadku dalszego, bezterminowego kontynuowania zatrudnienia na korzystniejszych warunkach, regulowanych układem  zbiorowym, obowiązującym u dotychczasowego pracodawcy. ......

Czytaj więcej...

W nawiązaniu do otrzymanych pism z dnia 14 października 2019 roku, dotyczących zmian Regulaminu Organizacyjnego Spółki, Zarząd Energa-Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w pełni respektuje zapisy procedury z art. 6 Porozumienia w sprawie zabezpieczenia praw pracowniczych, socjalnych i związkowych dla pracowników Grupy ENERGA zawartego w dniu 18 września 2017 r. Pragniemy wskazać, że wprowadzenie do stosowania nowego Regulaminu Organizacyjnego ......

Czytaj więcej...