KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

  Elbląg, 2 grudnia2016 r.

Zarząd ENERGA S.A.

 

Dotyczy:

Kwestii zaprzestania wypłaty ekwiwalentu energetycznego dla emerytów i innych uprawnionych

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu organizacji związkowych reprezentujących pracowników Grupy Kapitałowej ENERGA, a w nawiązaniu do uzyskanej informacji o podjęciu decyzji o zaprzestaniu wypłat ekwiwalentu energetycznego dla emerytów i innych uprawnionych — u następujących pracodawców:

  • ENERGA S.A.,
  • ENERGA OBRÓT S.A.,
  • ENERGA CUW sp. z o.o.,
  • ENERGA ITE sp. z o.o.,
  • ENERGA-OPERATOR S.A. - Centrala,
  • ENERGA Eksploatacja Słupsk Sp. z o.o.,
  • ENERGA Eksploatacja Elbląg Sp. z o.o., informujemy, co następuje.

Na wstępie należy podkreślić, iż ww. decyzja dotycząca zaprzestania wypłacania ekwiwalentu energetycznego stanowi złamanie spokoju społecznego w Grupie i świadczy o celowym działaniu strony pracodawców mającym na celu skonfliktowanie załogi i zakończenie prowadzonych w dobrej wierze rozmów.

Przypominamy, iż w drodze wzajemnych ustaleń przyjętych w szerokim gronie z reprezentacją pracodawców, podjęte zostały rozmowy w zakresie pełnego uregulowania kwestii wykupienia ekwiwalentu energetycznego przez stronę pracodawców.

Strona związkowa z zaangażowaniem i w dobrej wierze uczestniczyła w spotkaniach, przygotowując propozycje i podejmując rozmowy prowadzone w ramach dialogu społecznego. Ostatnie spotkanie w dniach 10-11 października br. zakończyło się zobowiązaniem strony pracodawcy do przedstawienia uwag i poprawek do przeanalizowanych podczas spotkania propozycji. Pomimo upływu wszystkich ustalonych wtedy terminów, strona związkowa nie otrzymała żadnych materiałów do dalszych prac, a strona pracodawcy wycofała się z przyjętych ustaleń dotyczących trybu procedowania nad tematem.

Takie działanie narusza wszelkie przyjęte i dotychczas praktykowane w Grupie zasady prowadzenia rozmów. Co więcej, jak się okazało z uzyskanej obecnie informacji, już od co najmniej połowy września br., a więc równolegle z ww. cyklem spotkań - które miały miejsce we wrześniu i październiku — w Grupie Kapitałowej prowadzone były działania mające na celu likwidację ekwiwalentu energetycznego bez jakiejkolwiek rekompensaty, co do części pracodawców.

Z powyższego wynika, iż prowadzone równolegle rozmowy były działaniem w złej wierze, a strona pracodawców wykorzystywała ten czas jedynie na wprowadzenie własnych rozwiązań bez udziału strony związkowej.

Takie działania uznać należy za karygodne. Przypominamy, iż praktyki obradowania i dokonywania ustaleń między stronami dialogu społecznego były w Grupie Kapitałowej wypracowywane latami. Stanowiły zespół norm i zwyczajów przyjętych do procedowania nad trudnymi zagadnieniami. Co więcej, osoby reprezentujące pracodawców składały na spotkaniach oświadczenia i deklaracje, które jak się okazuje miały wyłącznie na celu wprowadzenie strony związkowej w błąd, i utrzymywanie jej w fałszywym poczuciu prowadzenia konstruktywnych rozmów.

Zwracamy też uwagę, iż o ile wielokrotnie krytykowaliśmy poprzednią władzę, której wpływ na sposób działania i zarządzania spółkami w Grupie był naganny, o tyle pozostajemy w chwili obecnej w poczuciu całkowitego zdumienia, iż taka forma działania została zaakceptowana przez aktualnie rządzącą formację, której podstawowym elementem wyborczym był warunek „dobrej zmian/'.

Jesteśmy wstrząśnięci, iż w obliczu propagowanych wartości i planów zarządzania majątkiem państwowym z uwzględnieniem interesów pracowników i z poszanowaniem praw reprezentujących ich związków zawodowych, doszło do ewidentnego i celowego naruszenia zasad prowadzenia dialogu społecznego, a tym samym całkowicie zaprzepaszczony został dorobek dialogu społecznego w Grupie.

W naszej ocenie, w ten sposób utracone zostało, zaufanie strony związkowej, a co za tym idzie, także pracowników co - jak się obawiamy - doprowadzi do niepokojów społecznych. Będzie to potwierdzeniem świadomości społecznej pracowników, iż ich uprawnienia (w tym prawa nabyte emerytów) nie są chronione prawnie i w każdej chwili mogą zostać im odebrane na podstawie jednostronnych działań pracodawców.

Mając na uwadze powyższe informujemy, iż strona związkowa wyraża jednoznaczny zdecydowany sprzeciw wobec działań mającym na celu pozbawienie prawa i wypłaty ekwiwalentu energetycznego dla emerytów i innych uprawnionych osób w ww. spółkach.

Oczekujemy zatem uchylenia kwestionowanych wyżej decyzji i przywrócenia prowadzenia rozmów w ramach prawidłowo realizowanego dialogu społecznego.

W przeciwnym wypadku zmuszeni będziemy do podjęcia wszelkich dostępnych prawem działań zmierzających do zachowania uprawnień pracowników i emerytów w Grupie Kapitałowej

ENERGA.

 

Za organizacje związkowe