KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

Gdańsk, 9.12.2016

 

 

Pan Bogdan Grzybowski

Przewodniczący Międzyzakładowej Komisji

Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” przy Grupie Energa

 

Pan Robert Bzdęga

Przewodniczący Kolegium Związków

Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

 

Pan Adam Dyrla

Przewodniczący MOZ Związku Zawodowego

Inżynierów i Techników przy Grupie ENERGA w Elblągu

 

Szanowni Państwo Przewodniczący,

 

w odpowiedzi na Państwa pismo z 2 grudnia 2016 roku dot. zaprzestania wypłaty ekwiwalentu dla emerytów i innych uprawnionych u niektórych pracodawców, stwierdzamy, co następuje:

Przede wszystkim pragniemy poinformować, że podjęte działania, do których się Państwo odnoszą w swoim piśmie, mają charakter wyłącznie porządkowy, mający na celu określenie faktycznej liczby osób uprawnionych do pobierania ekwiwalentu energetycznego. Określenie liczby osób uprawnionych do tego świadczenia jest niezbędne do prawidłowego zweryfikowania tworzonych u pracodawców rezerw finansowych. Konieczność przeprowadzenia takiej analizy wynikała również i przede wszystkim z faktu zaistniałych zmian w zakresie obowiązywania Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników przemysłu energetycznego z 13 maja 1993 roku (dalej: PUZP) u pracodawców GK ENRGA oraz wątpliwości stron dialogu społecznego, co do grupy uprawnionych osób. Wobec 6 334 emerytów i innych uprawnionych. pobierających ekwiwalent w 2016 roku, zidentyfikowaliśmy 141 nieuprawnionych osób, których dotyczą podjęte przez nas działania.

Przypominamy bowiem, iż w związku z rozwiązaniem organizacji pracodawców, zrzeszających sygnatariuszy PUZP, spółki z GK ENERGA, w tym ENERGA SA, ENERGA-OBRÓT SA, ENERGAOPERATOR SA - Centrala na podstawie art. 241 19 S 2 k.p. skutecznie odstąpiła od stosowania PUZP ze skutkiem prawnym od 1 stycznia 2015 roku.

O fakcie tym byli Państwo na bieżąco informowani w pismach, a także w toku prowadzonego wówczas dialogu społecznego. W związku z odstąpieniem od stosowania PUZP, wskazani powyżej pracodawcy zaprzestali wypłat ekwiwalentu energetycznego dla emerytów i rencistów, z uwagi na brak podstawy prawnej do realizacji tego świadczenia. Reasumując, w tych przypadkach podjęte w ostatnich tygodniach przez nas działania mają na celu wyłącznie uporządkowanie kwestii rezerw zawiązywanych u tych pracodawców na poczet świadczeń, które nie mogły być i nie były realizowane od początku 2015 roku.

Odnosząc się do pracodawców ENERGA CUW Sp. z o.o. oraz ENERGA ITE Sp. z o.o. wskazać należy, iż pracodawcy Ci nie są nie byli stroną Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy, nie są także stroną zakładowych układów zbiorowych pracy, w których emeryci lub renciści byliby uprawnieni do jakichkolwiek świadczeń, w związku z czym u tych pracodawców również nie ma podstaw prawnych do wypłaty ekwiwalentu energetycznego.

Dodatkowo wyjaśnić należy, iż wskazane powyżej spółki zatrudniają pracowników, którzy przejmowani byli wraz z częściami zakładu pracy innych pracodawców, w trybie art. 231 k.p., u których to pracodawców emeryci i renciści byli uprawnieni do ekwiwalentu energetycznego. Zgodnie jednak z art. 241 8 k.p. nowy pracodawca nie staje się stroną układu obowiązującego u dotychczasowego pracodawcy, lecz jedynie zobowiązany jest do stosowania tylko tej jego części, która kształtuje warunki pracy i płacy przejmowanych pracowników. Ekwiwalent energetyczny nie jest uprawnieniem przysługującym pracownikom i konsekwentnie nie jest elementem treści stosunku pracy. Ekwiwalent energetyczny jest uprawnieniem, które przysługuje wyłącznie emerytom lub rencistom i nabywane jest wyłącznie po ustaniu stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę. W sytuacji zatem, gdy u nowego pracodawcy nie obowiązuje ZUZP, ani inne źródło prawa pracy, które ustanawia prawo do ekwiwalentu energetycznego, w tym w szczególności pracodawca nie zawarł porozumienia zbiorowego na okoliczność przejścia pracowników w trybie art. 231 Kodeksu pracy, w którym zobowiązałby się do wypłaty na rzecz emerytów i rencistów ekwiwalentu energetycznego - pracodawca nie jest zobowiązany do wypłaty tego świadczenia.

W związku z częściowym odstąpieniem od PUZP, o którym również byli Państwo z odpowiednim wyprzedzeniem informowani, Pracodawcy ENERGA Eksploatacja Słupsk Sp. z o.o. i ENERGA Eksploatacja Elbląg Sp. z o.o. od 1 stycznia 2017 nie mają podstaw prawnych do wypłaty ekwiwalentu energetycznego i powinni zaprzestać wypłat w tym zakresie. Sytuacja ta zaistniała w związku z faktem, że uprawnienie do ekwiwalentu energetycznego nie zostało uregulowane w obowiązujących u tych pracodawców układach zbiorowych pracy.

Chcielibyśmy podkreślić, iż prowadzony przez nas dialog społeczny, dotyczący odpłatnej likwidacji uprawnienia do ekwiwalentu energetycznego dla emerytów i innych uprawnionych, prowadzony był w dobrej wierze. Kwestie ekwiwalentu energetycznego stanowiły agendę naszych spotkań m.in. w dniach 1 marca br., 15 września, 26-27 września, 10-11 października oraz 24-25 października br. Podczas tych oraz wcześniejszych spotkań komunikowaliśmy sprawę ekwiwalentu energetycznego oraz przedstawialiśmy konkretne propozycje w tym zakresie, starając się uwzględnić Państwa oczekiwania. Na spotkaniu 15 września przedstawiliśmy zarówno propozycje finansowe wykupu ekwiwalentu energetycznego, jak również zaproponowaliśmy rozwiązanie nieuregulowanych kwestii spraw majątku socjalnego. Dodatkowo poinformowaliśmy Państwa, iż w celu uregulowania kwestii wykupu ekwiwalentu energetycznego w pierwszej kolejności porządkujemy ten temat w PUZP-ie (temat do końca września został zamknięty). Na spotkaniach plenarnych w dniach 10-1 1 oraz 24-25 października br., nie dopuścili Państwo do przedstawiania przez stronę pracodawców propozycji dot. odpłatnej likwidacji tego uprawnienia.

W ramach prowadzonego dialogu chcieliście Państwo, aby najpierw omówić temat podwyżek wynagrodzenia, na co pracodawca przystał i negocjacje zakończyły się podpisaniem Porozumienia dnia 30 czerwca 2016 roku. Dzięki dobrej woli pracodawcy i dzięki jego wsparciu, sukcesem zakończył się temat problemów pracowników w ENEVA Energy sp. z o.o. w Warszawie i pracownicy powrócili do ENERGA OPERATOR SA.

W odpowiedzi na dobrą wolę pracodawcy i chęć prowadzenia dialogu, w tym negocjacji tematu ekwiwalentu, otrzymaliśmy od Państwa pismo z 2 grudnia 2016 roku z informacją że w Państwa ocenie złamane zostały zasady prowadzenia dialogu społecznego.

Podejmowane przez nas działania oraz prowadzony w tym temacie dialog w naszej ocenie uzyskał Państwa zrozumienie i akceptację. Wielokrotnie podkreślaliśmy istotność uregulowania kwestii związanych z identyfikacją osób nieuprawnionych do ekwiwalentu oraz kwestii bardzo wysokich rezerw zawiązywanych na poczet tego świadczenia. Jak Państwo na pewno dobrze wiecie, uprawnienie do taryfy pracowniczej oraz ekwiwalentu za taryfę pracowniczą było i jest uprawnieniem branżowym, które uregulowane zostało w innej sytuacji społeczno-ekonomicznej branży energetycznej. Obecnie znajdujemy się w sytuacji, gdy liczba emerytów dorównuje liczbie pracowników w Grupie ENERGA, a w przypadku poszczególnych pracodawców liczba emerytów przekracza liczbę pracowników. Wypłaty świadczenia dla emerytów z tytułu ekwiwalentu energetycznego mocno obciążają finansowo pracodawców, a co za tym idzie, także pracowników. Proponowane przez nas rozwiązanie jest w naszej ocenie najmniej dolegliwą i odczuwalną społecznie próbą sprostania wyzwaniom, jakie stawia przed nami obecnie branża energetyczna.

Niezależnie od powyższego, strona pracodawców informuje, iż w dalszym ciągu jest gotowa prowadzić dialog, dotyczący odpłatnej likwidacji ekwiwalentu energetycznego dla uprawnionych osób. Jesteśmy gotowi omówić sprawę ekwiwalentu energetycznego już na spotkaniu, które zostało zaplanowane na 12 grudnia br. Jeżeli ten termin nie jest dla Państwa odpowiedni, w zakresie kontynuowania dialogu, dotyczącego tych kwestii, proponujemy ustalanie harmonogramu naszych kolejnych spotkań, podczas których, oprócz sprawy ekwiwalentu, chcielibyśmy poruszyć także kwestie związane z majątkiem socjalnym, spółkami FM (Facility Management), ENERGA-OPERATOR TOO, koncepcją funkcjonowania i przyszłością SPNS oraz zasadami działania CUW-ów.

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Dariusz Kaśkow