KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

K  O  M  U  N  I  K  A  T

 

Koleżanki i Koledzy 

 

 

W dniu 30 czerwca br., w porozumieniu dotyczącym wzrostu wynagrodzeń na 2016 r. Pracodawcy i związki zawodowe przyjęli zobowiązanie do prowadzenia dialogu w przedmiocie zagwarantowania praw pracowniczych w związku ze zbliżającym się końcem obowiązywania Umowy Społecznej. 

 

Zobowiązanie to, z  przyczyn niezawinionych przez związki zawodowe,  nie jest realizowane. 

 

Informujemy Was, iż przedstawiony przez związki zawodowe projekt porozumienia zbiorowego od wielu tygodni nie jest negocjowany, a strona pracodawców nie przedstawiła swojego stanowiska w tej sprawie, ani żadnej własnej propozycji gwarancji praw pracowniczych. Nie otrzymujemy odpowiedzi na nasze wystąpienia dotyczące porozumienia zbiorowego. 

 

Mamy obawy, że dalsza obstrukcja ze strony pracodawców spowoduje,  że  porozumienie to w ogóle nie zostanie zawarte.  Sytuacja staje się kryzysowa !!!

 

Obecnie obserwujemy, jakie skutki wywołuje rozwiązanie organizacji pracodawców będącej stroną PUZP dla Pracowników Przemysłu Energetycznego. Pracodawcy Grupy Energa odstąpili od stosowania zapisów PUZP,  co oznacza że tam gdzie nie ma Zakładowych Układów Zbiorowych zapisy te nie obowiązują i sytuacja ta uprawniła Pracodawców do stwierdzania wygaśnięcia prawa do ekwiwalentu energetycznego dla emerytów i innych uprawnionych nawet bez konieczności jego wypowiadania. Uznajemy to działanie za bezprawne i z oburzeniem stwierdzamy, że jest to  łamanie obecnie obowiązującej Umowy Społecznej. Budzi to nasz najwyższy niepokój. Związki zawodowe wystąpiły w tej sprawie z pismem do ENERGA SA oraz do Ministra Energii  z wnioskiem o interwencję.  

 

Obawiamy się, że taka jednostronna interpretacja prawa pracy przyjęta przez  niektórych Pracodawców Grupy, oznaczać  będzie w 2017 r. bezkarną możliwość wypowiadania  ZUZP – ów oraz otworzy drogę, do niekontrolowanych zmian warunków pracy i płacy u wszystkich pracodawców Grupy, a tym samym kształtowanie warunków zatrudnienia w Grupie odbywać się będzie bez udziału przedstawicieli załogi.   

 

Siłą związków zawodowych są ich członkowie.   Dlatego apelujemy do Was abyście byli gotowi do obrony swoich praw.

 

 

Organizacje Związkowe w GK ENERGA