KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

 

 

Olsztyn, dnia 2 sierpnia 2017 r.

 

 

Prokuratura Rejonowa

Gdańsk-Wrzeszcz

80-126 Gdańsk
Piekarnicza 10 C

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O MOŻLIWOŚCI POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

 

 

Działając w imieniu organizacji związkowych reprezentujących pracowników EKOTRADE SERWIS FM spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-416), przy ul. Hallera 107, niniejszym zawiadamiamy o możliwości popełnienia przestępstwa określonego w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o związkach zawodowych polegającego na utrudnianiu przez pracodawcę wykonywania działalności związkowej.

 

UZASADNIENIE

 

EKOTRADE Serwis FM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku jest spółką prawa handlowego, działającą w obszarach lokalizacji oddziałów Energa-Operator S.A. i zajmuje się ich obsługą. W spółce EKOTRADE działają międzyzakładowe organizacje związkowe, a jej pracownicy są objęci pełną ochroną związkową.

 

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy oraz ustawy o związkach zawodowych zbiorowe i indywidualne interesy pracowników są reprezentowane przez organizacje związkowe działające u pracodawcy. Jedynie w przypadku, gdy na terenie zakładu pracy nie działają organizacje związkowe, kodeks pracy przewiduje możliwość powoływania przedstawiciela pracowników i uzgadniania z nim np. porozumień w zakresie wprowadzenia niektórych systemów czasu pracy, okresów rozliczeniowych itp. Dodatkowo przepisy ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji przewidują możliwość powoływania rad pracowników i wskazują szczegółowe informacje na temat procedury oraz warunków ich powoływania.

Pomimo powyższego, spółka EKOTRADE w dniu 31 lipca 2017 r. przedłożyła pracownikom spółki do podpisu Protokół wyboru reprezentanta pracowników spółki EKOTRADE Serwis FM wykonujących pracę w JB ENERGA-Operator S.A. w Olsztynie i Elblągu (kopia protokołu w załączeniu). Przedłożony protokół zawierał informację o zebraniu załogi, liczbie głosujących, ustanowieniu Przedstawiciela, oraz udzielenia mu pełnomocnictwa do prowadzenia rozmów z kierownictwem spółki, oraz do innych spraw związanych z interesami grupowymi załogi. Pracodawca, nie informując pracowników, czego dokładnie dotyczy protokół rozpoczął zbieranie podpisów. Zaniepokojeni pracownicy zwrócili się z wnioskiem o wyjaśnienia do organizacji związkowych, a jednocześnie złożyli pracodawcy oświadczenie o cofnięciu złożonych podpisów z uwagi na działanie pod wpływem błędu.

Próba wyboru reprezentantów załogi w - nieznanym przepisom prawa – trybie, w naszej ocenie świadczy o próbie wykluczenia organizacji związkowych z grupy podmiotów uprawnionych do prowadzenia dialogu społecznego z pracodawcą w imieniu pracowników, na gruncie zbiorowego prawa pracy. Takie działanie, jako próba ograniczenia możliwości działania organizacji związkowych stanowi – w naszej ocenie - naruszenie art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o związkach zawodowych. Nie sposób też nie zakwestionować formy protokołu przedkładanego pracownikom do podpisu, który sugerował fakt odbycia się zebrania załogi i przeprowadzenia wyborów, które de facto nie miały miejsca. Pracodawca stworzył więc dokument, który po uzyskaniu podpisów pracowników, miał potwierdzać nieprawdziwe okoliczności dokonanych wyborów. Co więcej, w ww. protokole, pracodawca posługuje się zapisem o „pracownikach EKOTRADE wykonujących pracę w JB Energa-Operator S.A.”. Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa pracownik wykonuje pracę u swojego pracodawcy, a wykonywanie pracy u innego pracodawcy wymaga przykładowo oddelegowania, przebywania na urlopie bezpłatnym lub innej formie prawnej pozwalającej na czasową zmianę pracodawcy. W przedmiotowej sprawie takie okoliczności nie zachodzą, a pracodawca podaje w ten sposób nieprawdziwe informacje, co do sposobu zatrudnienia pracowników.

Podsumowując stwierdzić należy, iż jako związki zawodowe mające swoich członków wśród pracowników EKOTRADE oraz wielu innych spółek Grupy Kapitałowej ENERGA - po raz pierwszy spotykamy się z tak nietypowym działaniem pracodawcy, który nie uwzględniając powszechnie obowiązujących przepisów prawa, próbuje tworzyć swoją własną rzeczywistość do prowadzenia dialogu społecznego, wskazując kandydatów i próbując usankcjonować ich wybór przez przedkładane pracownikom do podpisu dokumenty.

Powyższe okoliczności wyraźnie zatem wskazują na naruszenie praw i wolności związkowych poprzez próbę obejścia przepisów w zakresie reprezentowania pracowników. Z uwagi na powyższe przedmiotowe zawiadomienie jest w pełni uzasadnione.

 

Załączniki:

  1. Protokół przedkładany pracownikom do podpisu przez pracodawcę.

 

        Przewodniczący                                         Przewodniczący

         MZZP GK ENERGA w Olsztynie                    MZZP GK ENERGA w Elblągu

    Jarosław Szunejko                                       Robert Bzdęga

 

Dokument w oryginale znajduje się w zakładce: dokumenty/pisma wychodzące