KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

 

Gdańsk, 8 sierpnia 2017 r.

 

Sz.P.

Minister

Krzysztof Tchórzewski

Ministerstwo Energii

Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa

 

 

Szanowny Panie Ministrze

 

Działając w imieniu organizacji związkowych reprezentujących pracowników Grupy Kapitałowej ENERGA, jesteśmy głęboko zaniepokojeni sposobem prowadzenia dialogu społecznego w Grupie.

Jak powszechnie wiadomo, ponad 10 lat temu, tj. w lipcu 2007 r. - w Grupie Kapitałowej ENERGA - została zawarta Umowa Społeczna, która miała zapewnić bezpieczeństwo i stabilizację zatrudnienia pracowników. Pomimo wielu zastrzeżeń oraz prób kwestionowania - przez te lata - treści i zasad stosowania tej umowy przez niektórych pracodawców Grupy, umowa ta chroniła pracowników i pozwalała na, w większości przypadków skuteczne, prowadzenie dialogu społecznego. Było to możliwe nawet podczas rządów sprawowanych przez poprzednią opcję polityczną, nastawioną zdecydowanie na ochronę interesów pracodawców, a nie pracowników.

Tym samym fakt, iż koniec obowiązywania ww. umowy zbiegł się z objęciem władzy przez partię polityczną uwzględniającą przede wszystkim interesy zwykłych ludzi, dał nam nadzieję, że 10-letnie doświadczenie i wypracowane standardy nie pójdą na marne, a ochrona pracowników w Grupie Kapitałowej zostanie utrzymana.

Z takim nastawieniem i oczekiwaniami usiedliśmy do stołu negocjacyjnego już pod koniec 2016 r. licząc, że mamy wystarczająco dużo czasu na wynegocjowanie i uzgodnienie rozwiązań korzystnych dla reprezentowanych przez nas pracowników, ale także umożliwiających pracodawcom racjonalne zarządzanie spółkami w Grupie.

Należy bowiem podkreślić, iż w tamtym czasie strona związkowa zaakceptowała pracę na projekcie porozumienia, uwzględniającym w dużym stopniu oczekiwania pracodawców i wychodzącym im naprzeciw. Niestety okazało się, iż zespół negocjacyjny reprezentujący pracodawców uznał to za możliwość pozbawienia pracowników wielu przysługujących im praw, oczekując od strony związkowej tak daleko idących ustępstw, iż zawarcie porozumienia w tym zakresie nie było możliwe, a prowadzone negocjacje nie przyniosły żadnego rezultatu.

Nowe oczekiwania po stronie związkowej, jak i wśród załogi, pojawiły się w kwietniu br., kiedy to nowy Zarząd Energa S.A. podjął się rozmów ze stroną związkową, deklarując chęć zawarcia nowoczesnego porozumienia w maksymalnie krótkim okresie czasu.

Strona związkowa w dobrej wierze przystąpiła do rozmów, mobilizując swój zespół negocjacyjny oraz doradców do stałej aktywności i dyspozycyjności w związku z zaplanowanym harmonogramem spotkań.

Szybko jednak okazało się, że dobra wola strony związkowej i jej zaangażowanie nie idzie w parze z działaniami strony pracodawców. Reprezentujący pracodawców prawnicy nie posiadali wiedzy ani kompetencji do zrozumienia specyfiki funkcjonowania prawa pracy w Grupie, a co więcej, z każdym kolejnym spotkaniem, pogarszali ofertę strony pracodawców względem pracowników. Wraz z upływem kolejnych tygodni, strona związkowa była coraz bardziej zaniepokojona przebiegiem zdarzeń, szczególnie, iż brak było jakichkolwiek pozytywnych efektów prowadzonych rozmów.

Co ciekawe w tym samym czasie, strona pracodawcy, a konkretnie Zarząd Energa S.A. podkreślał, iż rozmowy idą w dobrym kierunku, oraz, że trwają pracę nad „finalnym projektem porozumienia”. Stwierdzenie to nie było prawdziwe, a projekt, który miał być efektem pracy prawników, nie tylko odbiegał od wcześniejszych zapisów, ale co więcej, w wielu – kluczowych dla strony związkowej - miejscach zmieniał, wcześniej przedstawione przez pracodawcę stanowisko, na znacznie bardziej niekorzystne.

Takie świadome ignorowanie postulatów strony związkowej i deprecjonowanie potrzeb pracowników nie mogło zostać zaakceptowane.

Rosnący niepokój załogi, upływ czasu, a także całkowity brak zrozumienia dla potrzeb pracowników stały się okolicznościami, które m.in. wpłynęły na podjęcie – w dniu 12 lipca 2017 r. - decyzji o konieczności wszczęcia sporu zbiorowego w obronie interesów pracowników przez część organizacji związkowych, dotychczas uczestniczących w rozmowach.

Żądania sporowe zostały złożone u ponad 30 pracodawców w Grupie, którzy - na ten moment - w większości złożyli już oświadczenia o odmowie spełnienia żądań i dokonali zgłoszenia tego faktu w Państwowej Inspekcji Pracy. Tym samym spory zbiorowe w Grupie Kapitałowej ENERGA stały się faktem.

W efekcie, obecnie w Grupie Kapitałowej rozmowy toczą się w dwóch odmiennych trybach negocjowania - jeden w ramach wszczętego sporu zbiorowego, oraz drugi – w ramach zespołu negocjacyjnego, złożonego ze związków, które nie przystąpiły do sporu zbiorowego, co już samo w sobie budzi zastrzeżenia co do skuteczności dokonywanych dwutorowo ustaleń. Fakt ten zresztą, jak również pozostałe działania strony pracodawców w trakcie rozmów – w naszej ocenie - doprowadziły do zantagonizowania strony związkowej i impasu wcześniejszych negocjacji.

Trzeba też podkreślić, iż strona pracodawców, podgrzewając i tak już niekorzystną atmosferę w Grupie, zarzuciła organizacjom związkowym występującym z żądaniami sporowymi - zarzut działania w złej wierze. Nietrudno jednak zauważyć, iż zarzuty te są całkowicie nieprawdziwe, a cały proces - od października 2016 r. aż do dzisiaj - wyraźnie wskazuje, iż brak dobrej woli prowadzenia dialogu leży wyłącznie po stronie pracodawcy.

Mając zatem na uwadze powyższe, należy zdecydowanie wskazać, iż prowadzone u pracodawców Grupy Kapitałowej ENERGA spory zbiorowe stanowią realizację ustawowych kompetencji organizacji związkowych i są naturalną konsekwencją zaistniałych zdarzeń.

Oczywistym też pozostaje, iż przedmiotowe spory będą prowadzone przez stronę związkową z poszanowaniem prawa, przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych i prawnie uzasadnionych środków dla realizacji postawionych żądań.

Mimo wszystko liczymy, iż prowadzone, w ramach sporów, rozmowy pozwolą wypracować rozwiązanie korzystne zarówno dla strony pracodawców, jak i dla reprezentowanych przez nas pracowników. Nie chcemy jednak, aby w toczącej się w Grupie grze dezinformacyjnej, ucierpiały interesy reprezentowanych przez nas pracowników, a także wypracowane przez 10 lat standardy prowadzenia dialogu społecznego.

Mając na uwadze - deklarowany - głęboko prospołeczny charakter obecnie sprawowanych rządów, oczekujemy, iż interesy pracowników, a w szczególności zapewnienie im gwarancji i stabilizacji zatrudnienia nadal znajduje się na liście priorytetów i zostanie uwzględnione w prowadzonych z nami rozmowach.

Mamy tym samym nadzieję, że Ministerstwo Energii pochyli się nad kwestiami uregulowania sposobu zabezpieczenia interesów pracowniczych w Grupie Kapitałowej ENERGA i pomoże w ustabilizowaniu sytuacji.

 

Z poważaniem

MZZP Energetyki Płockiej – Edyta Górecka

MZZP GK ENERGA w Elblągu – Robert Bzdęga

MZZP GK ENERGA w Toruniu – Maria Grodecka

MZZP KE ENERGA SA Oddział Energetyka Kaliska w Kaliszu – Piotr Piorun            

MZZP GK ENERGA w Olsztynie – Jarosław Szunejko

MZZP GK ENERGA w Koszalinie – Piotr Wtorkiewicz                                              

ZZiT MOZ GK ENERGA Oddział Gdańsk – Krzysztof Miller                                

 

do wiadomości:

  • Beata Szydło, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
  • Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków, ul. Marszałkowska 21/25 lok. 76, 00-628 Warszawa
  • Henryka Bochniarz, Rada Dialogu Społecznego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1 /3 /5 00-513 Warszawa

 

 

Dokument w oryginale znajduje się w zakładce: Dokumenty/Pisma wychodzące