KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

 

30 sierpnia 2017 r.

 Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy!

 

W dniu 30.08.2017 roku odbyło się drugie spotkanie w ramach prowadzonego przez Kolegium Związków Zawodowych GK Energa (7 - organizacji związkowych) oraz Międzyzakładowy Związek Zawodowy Inżynierów i Techników GK ENERGA sporu zbiorowego o wzrost płac w Grupie oraz o gwarancje zatrudnienia1 dla wszystkich pracowników i realny dialog społeczny2.

Przypominamy tylko, że w naszej ocenie jedynym sposobem na uzyskanie od naszych pracodawców gwarancji zatrudnienia jest przedłużenie obowiązywania dotychczasowej Umowy społecznej, bądź zawarcie nowego porozumienia, które wprost daje tego typu gwarancje.

Na pierwszym spotkaniu w ramach rokowań pracodawcy dali nadzieję pracownikom oświadczając, że istnieje szerokie pole do rokowań w sprawie naszych żądań.

Idąc na kolejne spotkanie spodziewaliśmy się podjęcia konstruktywnego dialogu, prowadzącego do rozsądnego kompromisu. Na spotkaniu przedstawiciele pracodawców oświadczyli jednak, że na dzień spotkania jest już parafowane porozumienie z trzema organizacjami związkowymi, które rozstrzyga wg. nich między innymi kwestie gwarancji zatrudnienia i wzrostu płac. Po zakończeniu rokowań udostępniono nam tekst tego porozumienia z informacją, że tekst ten czeka jedynie na zgody korporacyjne i jest gotowy do podpisania. Poinformowano nas także, że organizacje prowadzące spór mogą przystąpić do porozumienia jednak tylko w tej treści, zastrzegając jednak, że nie może ono znaleźć się jako załącznik do porozumienia posporowego. Innymi słowy, nawet gdybyśmy je w Waszym imieniu podpisali - porozumienie to nie zyskałoby rangi przepisów prawa pracy, o których mowa w art. 9 kodeksu pracy, i którą to rangę posiadała Umowa społeczna.

Taka postawa pracodawców oraz trzech organizacji związkowych utrudnia czy nawet podważa sens prowadzenia naszego sporu. Czy w sytuacji obowiązywania już jednego ogólnego dokumentu zbiorowego prawa pracy w naszej Grupie może zostać podpisany inny dokument, odnoszący się do tych samych kwestii? Niestety nie.

Pracodawcy i część organizacji związkowych postawiła nas przed bardzo trudnym pytaniem: czy warto podpisać to porozumienie i zakończyć spór? Czy warto właściwie bez walki, za stanowiska i przywileje związkowe, których w porozumieniu sporo, oddać nasze najcenniejsze zdobycze pracownicze tj. gwarancje zatrudnienia czy prawo uzgodnień i sprzeciwu wobec kolejnych restrukturyzacji.? Czy warto zgodzić się na podział związków i pracowników w Grupie, gdzie linią podziału będzie przynależność związkowa?

Treść porozumienia otrzymaliśmy w dniu spotkania. Nie chcemy za Was lub dla Was dokonywać jego oceny, zamawiać niejasnych opinii prawnych oraz ekonomicznych opracowań zaciemniających jedynie wydźwięk tego dokumentu.

Doraźnie dokonaliśmy prostego zestawienia praw, które nasi WSZYSCY pracownicy posiadali dotychczas i jakie spustoszenie w ich zakresie wprowadzają przepisy projektu porozumienia. Zestawienie to zostało już rozesłane, jednak celem przypomnienia dołączamy raz jeszcze. Oceny niech dokonają sami pracownicy.

Cokolwiek by nie powiedzieć o treści tego projektu porozumienia;

  • nie daje on żadnych gwarancji zatrudnienia (umowa społeczna w 2007 – dawała 10 letnie gwarancje zatrudnienia), niewiele wyższe (dwu trzykrotne) odszkodowania za rozwiązanie przez pracodawców naszych umów o pracę nie mogą nam tego zastąpić,
  • wyraża zgodę związkową i pracowniczą na obecną i każdą kolejną restrukturyzację (umowa społeczna zobowiązywała pracodawców do uzgodnień każdej kolejnej restrukturyzacji z przedstawicielami załogi, przy czym uzgodnienia oznaczały zgodę lub jej brak, taki przepis zmuszał pracodawców przynajmniej do realnych rokowań i przyzwoitych Programów Dobrowolnych Odejść)
  • wprowadza szereg niejasnych przepisów, które finalnie podzielą załogę na pracowników częściowo chronionych i tych niechronionych


To tylko trzy najważniejsze zarzuty odnośnie jego treści.

Co jest podstawą do takich cięć w prawach pracowniczych? Umowa społeczna przyniosła rozkwit Grupie ENERGA, która jest w doskonałej kondycji finansowej, co ostatnio można nawet zauważyć jako wzrost wartości akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych. W takiej sytuacji, niejako w podzięce odbiera się prawa tym, którzy ten sukces wypracowali.

Gwarantujemy Wam, że w przypadku podpisania porozumienia nie zakończymy naszego sporu. Nadal będziemy żądać w Waszym imieniu zawarcia dodatkowego porozumienia, dającego gwarancje zatrudnienia.

Spór nasz zakończymy na etapie rokowań oraz rozpoczniemy etap mediacji. Zwracając się do naszych central związkowych – Zrzeszenia Energetyków, OPZZ-u oraz Forum Związków Zawodowych wezwiemy na mediatora Ministra Energii – Pana Krzysztofa Tchórzewskiego.

Wiemy, że w innych grupach także wygasły bądź wygasają umowy społeczne. Wiemy również, że są tam prowadzone twarde rokowania z pracodawcami. Związki zawodowe nie odpuszczają i przez to uzyskują lepsze uprawnienia dla pracowników. W Grupie ENEA przedłużono obowiązywanie umowy społecznej do 2018 roku – pracownicy nadal korzystają z gwarancji zatrudnienia. W Grupie PGE przygotowano o wiele korzystniejsze projekty porozumień. Tam związki zawodowe, tak jak my, robią to co do nich należy – walczą o prawa pracownicze, a nie zasiadają we władzach spółek. Takie różnicowanie sytuacji prawnej polskich energetyków w Grupach jest niesprawiedliwe – tym bardziej, że nie ma żadnych podstaw ekonomicznych do odbierania pracownikom ich praw.

Na etapie mediacji zostanie także rozpisane referendum, w którym zapytamy Was czy przedstawione porozumienie Was satysfakcjonuje? Czy reprezentujące Was organizacje związkowe mają je podpisać i zakończyć spór zbiorowy?


1 Gwarancje zatrudnienia rozumiemy tak jak były opisane w Umowie społecznej tj. brak możliwości zwolnienia a przypadku takiego działania ze strony pracodawcy – odszkodowanie stanowiące krotność wynagrodzenia i liczbę miesięcy obowiązywania umowy społecznej
2 Obowiązek uzgodnień z organizacjami związkowymi każdej kolejnej restrukturyzacji – art. 18 umowy społecznej
 

MZZP Energetyki Płockiej – Edyta Górecka

MZZP GK ENERGA w Elblągu – Robert Bzdęga

MZZP GK ENERGA w Toruniu – Maria Grodecka

MZZP KE ENERGA SA Oddział Energetyka Kaliska w Kaliszu – Piotr Piorun

MZZP GK ENERGA w Olsztynie – Jarosław Szunejko

MZZP GK ENERGA w Koszalinie – Piotr Wtorkiewicz

ZZIiT MOZ przy GK ENERGA w Elblągu – Adam Dyrla