KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

Nr 11 z 18 września 2017r.

 

Szanowni Państwo,
 
Z ogromną satysfakcją i przyjemnością informuję, że dziś przedstawiciele 32 pracodawców Grupy Energa i większość działających w niej organizacji związkowych podpisały „Porozumienie w sprawie zabezpieczenia praw pracowniczych, socjalnych i związkowych dla pracowników Grupy Energa”. Zawarcie Porozumienia następuje w związku z wdrożeniem nowego modelu Grupy Energa. Wejdzie ono w życie 19 września br. i obowiązywać będzie do 31 grudnia 2023 r.

Obie strony konsekwentnie broniły swoich stanowisk, poszukując kompromisu, który ostatecznie udało się osiągnąć. Ubolewam nad faktem, że nie udało się zawrzeć porozumienia ze wszystkimi organizacjami związkowymi w Grupie, jest to okoliczność na którą nie mam wpływu. Jestem jednocześnie głęboko przekonany, że brak zgody wszystkich organizacji nie może pogarszać sytuacji pracowników. Dlatego też podjąłem decyzję o zawarciu porozumienia z ograniczoną reprezentacją pracowniczą i umożliwieniu w ten sposób korzystania z uprawnień pracownikom Grupy Energa.

A co porozumienie konkretnie oznacza dla Państwa, pracowników Grupy Energa?

Warto tu przede wszystkim podkreślić, że obejmuje ono ponad 8 800 pracowników. To więcej niż Umowa Społeczna nr 1/1-GK ENERGA/2007 z 19 lipca 2007 roku. A wszystkie zapisane ustalenia odnoszą się do niezwykle istotnych spraw dotyczących funkcjonowania Grupy i jej pracowników.

Znajdują się w nim takie ważne zapisy jak: utrzymanie statusu pracodawców przez oddziały Energi-Operator, z siedzibami w Gdańsku, Olsztynie, Kaliszu, Koszalinie, Płocku i Toruniu oraz kontynuację tzw. pakietów socjalnych. Zagwarantowano w porozumieniu odpis, w dwukrotnej wysokości, na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych, a także trzy razy w roku wypłatę w wysokości 700 zł dla każdego pracownika tzw. bonów świątecznych.

Zwiększa ono także liczbę pracodawców, którzy prowadzić będą Pracowniczy Program Emerytalny. Nadal kontynuowane będzie dodatkowe grupowe ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników. Ustanowiono też dla wszystkich pracowników Grupy 14 sierpnia dniem wolnym od pracy, ze względu na przypadające święto energetyków.

Ponadto zagwarantowano utrzymanie dotychczasowych zakładowych układów zbiorowych pracy i rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem w Grupie Energa jednolitego ZUZP-u. Niezwłocznie rozpoczną się także z udziałem związków zawodowych prace nad ujednoliceniem zasad wynagradzania w Grupie.

Zagwarantowane zostały także coroczne negocjacje porozumień płacowych dotyczące wzrostu wskaźnika wynagrodzeń. Warto zaznaczyć, że już do 31 października 2017 roku zostanie zawarte porozumienie płacowe na rok 2018.

Rozszerzone zostały uprawnienia pracownicze wynikające z rozwiązania stosunku pracy w tym, z winy pracodawcy. Zapewniono organizacjom związkowym wpływ na zmianę warunków pracy pracowników. Uregulowano termin dostosowania zapisów w umowach o pracę, dotyczących miejsca pracy i odległości
od zakładu pracy.

Szanowni Państwo,

to porozumienie jest odpowiedzią na oczekiwania społeczne. Zostało zawarte z myślą o zabezpieczeniu
warunków pracy, płacy, praw socjalnych i związkowych.

Dlatego mam nadzieję, że uda nam się wspólnie zbudować Grupę przyjazną pracownikom. A porozumienie służyć będzie budowaniu środowiska pracy, opartego na zaufaniu oraz współdziałaniu pracodawców i pracowników, jak również reprezentujących ich organizacji związkowych.

 

Prezes Zarządu 

Daniel Obajtek