KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

11.10.2017 r.

 

Szanowne Koleżanki, szanowni Koledzy!

W dniu wczorajszym odbył się Zespół Trójstronny ds. Branży Energetycznej przy Radzie Dialogu Społecznego. Na ręce ministra Piotrowskiego nasz przedstawiciel złożył wniosek o rozpoczęcie prac nad ujednoliceniem uprawnień polskich energetyków we wszystkich Grupach Energetycznych. Biorąc pod uwagę fakt, iż w chwili obecnej, gdy w GK ENERGA funkcjonuje najsłabsze porozumienie dla Grupy Energetycznej (ENEA przedłużyła obowiązywanie umowy społecznej do 2018, PGE zawarło porozumienie chroniące etaty - miejsca racy - pracowników) na ujednoliceniu umów społecznych wszyscy nasi pracownicy mogą jedynie skorzystać. Także ze względu na fakt, iż postulaty gwarancji zatrudnienia i podwyżek w prowadzonym przez nas sporze są przez Pracodawców systematycznie odrzucanie, już tylko interwencja właścicielska  może przynieść skutek. Mamy nadzieję, że wszyscy członkowie strony społecznej Zespołu poprą naszą inicjatywę. W tej sprawie zwróciliśmy się do kolegów z Forum Związków Zawodowych (jednej z trzech central związkowych reprezentowanych w Zespole) z wnioskiem o poparcie naszych starań. Wcześniej podobny wniosek bezpośrednio do ministra Tchórzewskiego  złożyło Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków.

W ostatnich dniach rozpoczęły się także rokowania nad wpisaniem podpisanego przez naszych kolegów z Solidarności porozumienia do obowiązujących u poszczególnych pracodawców zakładowych układów zbiorowych pracy. W niektórych przypadkach, jak chociażby w Toruniu udział członków Kolegium w rokowaniach nad protokołami dodatkowymi jest kwestionowany ze względu na prowadzony spór zbiorowy. Pomimo tych prowokacji nie dajemy się wykluczyć z tego procesu. Należy pamiętać, że w niektórych miejscach, jak choćby w kwestii wysokości odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, nasze układy są lepsze niż porozumienie. Bezrefleksyjne wpisanie go, jako załącznika do układów może spowodować jedynie problemy. Nie możemy także zgodzić się aby prawem pracy stal się przepis, który daje szczególe uprawnienia tylko niektórym pracownikom, tym którzy są zrzeszeni w związkach zawodowych, lub tylko tych związkach, które są stroną porozumienia. Na takie dzielenie załogi Grupy Kapitałowej Energa nie możemy wyrazić zgody.  Jednocześnie Kolegium jest za wpisaniem w formie protokołu dodatkowego niektórych przepisów porozumienia, które nie pogarszają obecnej sytuacji prawnej pracowników, nie są sprzeczne z powszechnymi przepisami i  dają prawa wszystkim pracowniom Grupy.

W dniu dzisiejszym rozpoczęły się rokowania płacowe. Niestety Kolegium jako przedstawiciel niespełna jednej trzeciej załogi Grupy nie zostało na te rozmowy zaproszone. Nie są tam także reprezentowani pracownicy nieuzwiązkowieni (kolejna jedna trzecia załogi) gdyż spotkanie odbywa się w trybie porozumienia.  Uczestniczą w nim tylko związki, które je podpisały. Co Kolegium może zrobić wobec takiej postawy Kolegów związkowców i Pracodawców. Możemy im tylko życzyć nieugiętej postawy i należytego dbania o interesy wszystkich zatrudnionych w naszej Grupie.  W odpowiednim momencie, powołując się na ustawę także wezwiemy Pracodawców do rokowań nad płacami w 2018 r. Przykre jest jedynie to, że obecnym Pracodawcom udało się to, co nie udawało się przez całe poprzednie dziesięciolecia  - skłócić związki zawodowe i podzielić załogę.

 

MZZP Energetyki Płockiej – Edyta Górecka

MZZP GK ENERGA w Elblągu – Robert Bzdęga

MZZP GK ENERGA w Toruniu – Maria Grodecka

MZZP KE ENERGA SA Oddział Energetyka Kaliska w Kaliszu – Piotr Piorun

MZZP GK ENERGA w Olsztynie – Jarosław Szunejko

MZZP GK ENERGA w Koszalinie – Piotr Wtorkiewicz

ZZIiT MOZ przy GK ENERGA w Elblągu – Adam Dyrla

 

Wniosek o rozpoczęcie prac nad ujednoliceniem umów dla pracowników energetyki