KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

 

 

 

13 listopada 2017 roku

 

Pracownicy GK ENERGA

Minęły kolejne tygodnie od ostatniego komunikatu. W tym czasie niewiele się działo w zakresie negocjacji porozumienia posporowego. Odbyło się kilka nieoficjalnych spotkań ze stroną pracodawców (przy okazji innych spotkań) i ich wynikiem jest złożona przez Wspólną Reprezentację Organizacji Związkowych propozycja zmian do porozumienia zawartego w dniu 18 września 2017 roku. W chwili obecnej oczekujemy na krok ze strony pracodawcy.

Jak zapewne zauważyliście, wraz z podpisaniem powyższego porozumienia rozpoczęły się ruchy kadrowe, które przybierają na sile i polegają m. in. na zmianie warunków pracy i płacy dla pracowników w spółkach, a w wielu przypadkach na zwolnieniach, nierzadko dyscyplinarnych, co wprost przeczy słowom prezesa Daniela Obajtka chociażby z ostatnich Aktualności Grupy Energa z dnia 09 listopada 2017 roku: „Absolutnie nie ma mowy o zwalnianiu pracowników”.

Kolejnym negatywnym efektem podpisanego porozumienia jest zachodząca restrukturyzacja, która niestety budzi wiele zastrzeżeń i jest bardzo niebezpieczna, a przecież efekt łączenia spółek miał być korzystny dla pracowników, tak jak i przejście do silniejszego pracodawcy. Pracodawcy wykorzystują zgodę organizacji, będących stronami porozumienia na „nowy model grupy” i bez skrupułów, z premedytacją, „wzmacniają” istniejące spółki np. Logistykę przenosząc pracowników ze spółek dystrybucyjnych na podstawie art. 23'  kp. „dla ich dobra”, zapominając, że dają im gwarancje dotychczasowych warunków tylko na rok, a po tym czasie zapewne zostaną im zmienione i niekoniecznie na lepsze, za to obowiązujące większość pracowników, a zapewniam, że te są dużo gorsze niż w spółkach dystrybucyjnych. Czy mając tak duże doświadczenie związkowe trudno było niektórym organizacjom przewidzieć powyższe ruchy zanim się podpisze porozumienie?

Najwięcej kontrowersji w ostatnim czasie budzi jednak realizacja przez pracodawców uchwały nr 719/V/2017 Zarządu Spółki Energa SA z dnia 8 września 2017 roku w sprawie wydania rekomendacji, dotyczących przyznania podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Grupy Energa zaangażowanych w proces usuwania awarii spowodowanych nawałnicą w sierpniu 2017r. Zgodnie z ww. uchwałą zarządy 20 spółek, w tym 6, działających na terenie Oddziału Płock tj. Energa Operator SA O/Płock, EO TOO Sp. z o.o., EO Eksploatacja Płock Sp. z o.o., CWS Sp. z o.o., EO Logistyka Sp. z o.o., EO Oświetlenie Sp.  z o.o., zgodnie z założeniami przyznały podwyżki płacy zasadniczej „wyłącznie pracownikom fizycznym oraz pracownikom zatrudnionym na stanowiskach dyspozytorskich”.

Po ukazaniu się powyższej uchwały wystąpiliśmy do pracodawców o informację w sprawie zamiaru realizacji ww. uchwały, która w naszym mniemaniu wprost prowadzi do segregacji pracowników dzieląc ich na „lepszych” i „gorszych” i zdecydowanie nosi znamiona dyskryminacji. Dodatkowo podkreślaliśmy, że jesteśmy w sporze zbiorowym, a jednym z żądań jest podniesienie wynagrodzenia zasadniczego wszystkim pracownikom, a ponadto na terenie działania Oddziału Płock w sierpniu nie było ogłoszonego stanu awarii masowych. Nasze działanie spowodowało serię spotkań w spółkach, na których pracodawcy przyznali, że od m-ca października zrealizują podwyżki, zgodnie z wytycznymi Centrali
i podwyżki obejmą:

EO Oddział w Płocku – 6 osób,

EO Logistyka Sp. z o.o. – 142 osoby,

EO TOO Sp.  z o.o. – brak danych,

EO Eksploatacja Sp. z o.o. – 222 osoby,

EO Oświetlenie Sp. z o.o. – 127 osób,

CWS Sp. z o.o. – 63 osoby.

Na wszystkich spotkaniach wyraziliśmy zdecydowany sprzeciw w kwestii kryterium podziału środków na podwyżki płacy zasadniczej – awarie masowe. Stoimy na stanowisku, że jak najbardziej należy wynagrodzić osoby zaangażowane w usuwanie awarii i do tego służą nagrody i premie, a nie płace zasadnicze. Niedopuszczalna jest sytuacja, kiedy usuwanie awarii warunkuje wzrost płacy zasadniczej wyłącznie dla określonej grupy pracowników. Podkreślić również należy, że większość osób, które otrzymały podwyżkę zostało przez pracodawcę nagrodzone również w postaci premii oraz zgodnie z kp wynagrodzeniem z tytułu nadgodzin. Niestety żaden z pracodawców nie widział potrzeby wynagrodzenia osób, które nie były bezpośrednio zaangażowane w usuwanie awarii, ale obsługiwały transport, materiały, rozliczały godziny pracy „pracowników produkcyjnych”. Podkreślamy z całą stanowczością, że podwyżki płac zasadniczych powinny dotyczyć wszystkich pracowników!!! w Spółkach. Odnosząc się do powyższej uchwały, wiadomo przecież, że istnieje zawsze grupa pracowników, która nigdy nie była i nie będzie mogła być zaangażowana w usuwanie awarii (ze względu na zajmowane stanowisko i zakres obowiązków), a przecież pracownicy Ci mają nie mniejszy wpływ na wypracowywany przez Spółki wynik finansowy.

W związku z powyższym w żadnej ze spółek MZZ Pracowników Energetyki Płockiej nie podpisało dokumentów, będących realizacją powyższej uchwały i pracodawcy bez naszego udziału i zgody dokonali podziału środków.

Reasumując:

Pracodawca w dniu 18 września 2017 dostał co chciał w postaci podpisanego porozumienia i teraz konsekwentnie realizuje swój plan zmian, wcale nie mając na uwadze dobra pracowników, co niejednokrotnie podkreślał. Nawet kwestia porozumienia płacowego z terminem zawarcia do 31 października utknęła w martwym punkcie, a przecież takie zapisy znalazły się w porozumieniu!!! Dlatego podtrzymujemy nasze wcześniejsze stanowisko, nadal trwamy w sporze i nie wyrażamy zgody na wprowadzenie ww. porozumienia protokołami dodatkowymi do ZUZP, czym blokujemy jego wejście w życie jako prawa pracy. Tym samym dementujemy  informacje podawane przez pracodawców na spotkaniach z załogą, że porozumienie zostało podpisane przez wszystkie organizacja związkowe i obowiązuje, a tym samym jest źródłem prawa pracy, gdyż w rzeczywistości tak nie jest.

 

 

Zarząd MZZ Pracowników Energetyki Płockiej