KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

 

 

 

Elbląg, dnia 20 listopada 2017 r.

 

 

Zarząd ENERGA SA

Pracodawcy GK ENERGA

 

 

 

WEZWANIE

DO RESPEKTOWANIA PRZEPISÓW PRAWA

 

Działając w imieniu KZZ GK ENERGA, a w związku z podejmowanymi przez Państwa działaniami, mającymi na celu wprowadzenie w życie rekomendacji zawartej w uchwale Zarządu ENERGA S.A. nr 719/V/2017 r., z dnia 8 września 2017 r.,  oraz negocjowaniem podwyżek płac na 2018 rok z pominięciem związków zawodowych reprezentujących ok. 1500 pracowników Grupy Kapitałowej, niniejszym wzywamy Państwa do stosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i zaprzestania działań o charakterze dyskryminacyjnym.

Zwracamy uwagę, iż próby samodzielnego (jednostronnego) wprowadzania przedmiotowej rekomendacji w życie są bezprawne i stanowią naruszenie prawa. W szczególności zwracamy uwagę, na dyskryminacyjny charakter wprowadzanych rozwiązań, bezzasadnie różnicujących pracowników, podczas gdy organizacje związkowe stoją na stanowisku konieczności równego potraktowania wszystkich pracowników. Wybiórcze wskazywanie rodzajów stanowisk pracy i przesłanek przyznania podwyżki nie może być zaakceptowane, szczególnie w sytuacjach, gdy zastosowane rozwiązania naruszają jedną z podstawowych norm prawa pracy czyli przepis, iż „pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości”. Uważamy, że jedynym kryterium przyznawania podwyżek płac jest indywidualna ocena pracy każdego z pracowników, natomiast zastosowane przez pracodawców kryterium uczestnictwa w usuwaniu awarii doprowadziło również do szeregu kuriozalnych sytuacji np.: pracownik ukarany karą nagany otrzymał maksymalną podwyżkę co skutkuje najwyższą stawką osobistego zaszeregowania w dziale, podczas gdy inni dobrzy pracownicy nie dostali jej bo byli bądź na urlopie lub mieli wolny dzień w dniach usuwania awarii.

Dodatkowo należy wskazać, iż sposób prowadzenia negocjacji płacowych i przedstawiane stronie związkowej propozycje są sprzeczne z zasadami rozwiązywania sporów zbiorowych. Pracodawca - podejmując tego typu próby - w sposób całkowicie nieuzasadniony pomija fakt, iż prowadzony obecnie spór zbiorowy obejmuje żądania o charakterze płacowym, a zatem jakiekolwiek dyskusje w tym przedmiocie winny się toczyć w ramach procedur przewidzianych ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Podejmowanie tego tematu poza „protokołem” stanowi obejście bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a co więcej skutkuje pokrzywdzeniem pracowników, których interesy reprezentuje organizacja związkowa.

Ponadto prowadzenie rokowań płacowych obejmujących swoim zakresem rok 2018 jedynie z organizacjami sygnatariuszami porozumienia z 18 września 2017 roku, czyli na podstawie dokumentu, który nie jest prawem pracy a jedynie umową cywilno-prawną stanowi naruszenie bezwzględnie obowiązującego prawa. Należy zwrócić uwagę, iż próby ustalenia podwyżek płac dla pracowników Grupy Kapitałowej jest negocjowane z organizacjami związkowymi reprezentującymi jedynie mniej niż 30% załogi. Działania te nie mogą się spotkać z naszą aprobatą, gdyż dyskryminują one zarówno pracowników jak i organizacje związkowe, a sposób wprowadzania podwyżek płac jest tylko jednym z przykładów jak prowadzony jest dialog społeczny w Grupie ENERGA. 

Mając na uwadze fakt, iż ww. działania pracodawcy stanowią naruszenie przepisów prawa, niniejszym wzywamy do natychmiastowego zaprzestania tych naruszeń. W przypadku nieuwzględnienia ww. żądania zmuszeni będziemy do zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy, a także do podjęcia wszelkich innych, zgodnych z prawem działań w celu wyegzekwowania obowiązku respektowania przez pracodawców obowiązujących przepisów prawa.

 

Przewodniczący

 KZZ GK ENERGA

Robert Bzdęga

 

Do wiadomości:

Ministerstwo Energii