KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

 

 

 

   Płock, dnia16 maja 2018r

 

 

                                                                                                                      ZARZĄD  ENERGA SA

                                                                                                                      RADA NADZORCZA

                                                                                                                      ENERGA SA

 

 

 

SKARGA NA DZIAŁANIA ZARZĄDU

 

Organizacje związkowe, działające przy ENERGA Logistyka Sp. z o.o. w Płocku na spotkaniu w dniu 16 maja 2018 roku omówiły m.in. bieżącą sytuację spółki.

Z niepokojem od kilku miesięcy obserwujemy chaos organizacyjno-finansowy panujący w firmie, o którym  świadczą m.in. udostępnione wyniki finansowe, wykazujące wielomilionowe  straty za lata 2017/2018.

Wobec trwającego  łamania zasad prawa wynikających z przepisów prawa obowiązujących w spółce (ZUZP) i braku reakcji ze strony Pracodawcy, organizacje związkowe niejednokrotnie interweniowały powiadamiając Inspekcję Pracy i Zarząd Energa SA. Efektem powyższych działań były m. in. kary finansowe nakładane na Pracodawcę przez Inspekcję Pracy.

Łamiąc ustawę o związkach zawodowych, bez porozumienia z organizacjami związkowymi Zarząd skutecznie realizuje proces zwalniania pracowników, w tym również działaczy związkowych, będących pod szczególną ochroną. W tym samym czasie obserwujemy szeroko zakrojone działania polegające na zatrudnianiu nowych pracowników, wyłącznie na stanowiska dyrektorskie, kierownicze oraz specjalistów. Z opublikowanych w dniu 10 maja 2018 Aktualnościach Grupy Energa wynika, że w ostatnim czasie zatrudnionych zostało  w spółce 83 pracowników w zdecydowanej większości z linii biznesowej.

Ponadto z informacji kwartalnych uzyskanych od zarządu, wynika, iż sprzedaż w pierwszym kwartale 2018 roku jest identyczna jak w pierwszym kwartale 2017. W takim razie zachodzi pytanie: w jakim celu i na jakich zasadach zostali zatrudnieni powyżsi fachowcy?  Z drugiej strony z przekazów medialnych dowiadujemy się, że w spółkach Skarbu Państwa powinno być oszczędnie i transparentnie. Firma Energa Logistyka Sp. z o.o., w naszej ocenie, została chyba wykluczona z tych procesów!!!! Zarząd spółki zachowuje się jakby spółka była na olbrzymim plusie, a faktycznie jesteśmy bankrutami, żyjącymi w dużej mierze na kredyt. Strona społeczna jest przerażona beztroską zarządzających. Rozumiemy, że kadra zarządzająca traktuje pracę w naszej spółce jako jeden z wielu epizodów w karierze zawodowej i nie identyfikuje się z firmą, natomiast pracownicy wypracowujący przez wiele lat zysk, dla których firma jest jedynym źródłem utrzymania, pozostaną bez pracy.

Zwracamy również uwagę, na fakt, że schemat organizacyjny firmy, uzgodniony w 2017 roku z właścicielem i szeroko konsultowany ze stroną społeczną jest łamany. Tworzy się stanowiska pod konkretne osoby nie ujęte  w ww. schemacie organizacyjnym.

Reprezentując pracowników Energa Logistyka Sp. z o.o. wyrażamy obawy o przyszłość spółki, która mimo obietnic świetlanej przyszłości wciąż chyli się ku upadkowi.

Liczne błędy nawet natury organizacyjno-technicznej popełniane w zwykłych typowych sytuacjach dyskwalifikują obecny zarząd, który pomimo wciąż zwiększającej się sprzedaży wykazuje ujemny wynik finansowy.

Wobec powyższego żądamy natychmiastowego wyciągnięcia konsekwencji, podjęcia konkretnych i skutecznych działań w celu poprawy istniejącej sytuacji.

 

MZZ Pracowników Energetyki Płockiej

KZ NSZZ Solidarność Płock

 

 

 

Do wiadomości:

- Ministerstwo Energii

- Kolegium Związków Zawodowych GK Energa

- Przewodniczący MKK NSZZ Solidarność

- Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków

- Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych