KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

 

 

 

 

Płock, dn. 12 czerwca 2018r.

                                                          

Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy Inspektorat w Warszawie

Oddział w Płocku

1 Maja 7a

09-402 Płock

 

 

 

SKARGA

 

Działając w imieniu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Energetyków Płockich, reprezentującego pracowników Energa Operator Eksploatacja Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku ul. Graniczna 79, w oparciu o art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, uprawniającej PIP do nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy niniejszym wnosimy skargę na działanie ww. podmiotu będącego pracodawcą.

 

Wnosimy o nakazanie pracodawcy realizacji obowiązujących przepisów prawa, a także o zawiadomienie skarżącego o sposobie załatwienia niniejszej sprawy.

 

UZASADNIENIE

 

Działając w interesie reprezentowanych pracowników, w związku z zawartym w Gdańsku w dniu 07 grudnia 2017 roku Porozumieniem kończącym spór zbiorowy, kilkukrotnie występowaliśmy do ww. pracodawcy z wezwaniem do podpisania Protokołu dodatkowego do ZUZP w zakresie odpisu na ZFŚS.

Będąc jedną ze stron ZUZP obowiązującego w spółce, mając na celu dobro wszystkich pracowników proponowaliśmy  naniesienie zmian w tekście art. 33 ust. 1 pkt. 1.2 obowiązującego w spółce układu zbiorowego pracy nadając mu brzmienie:

„Pracodawca dokonuje odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w latach 2018 – 2023 w wysokości 2-krotności odpisu wynikającego z postanowień ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych”.

Powyższe jednoznacznie  i  definitywnie zostało uzgodnione jako niepodlegające żadnym negocjacjom przez strony, w tym Energa Operator Eksploatacja Płock Sp. z o.o.  i wynika z art. 2 pkt. 1 ww. porozumienia posporowego oraz art. 22 pkt. 2 Porozumienia w sprawie zabezpieczenia praw pracowniczych, socjalnych i związkowych dla pracowników Grupy Energa.

Brak realizacji powyższego, powoduje brak 2-krotnego odpisu na ZFŚS, co jest działaniem na szkodę pracowników, a w chwili obecnej (w sezonie urlopowym) dodatkowo potęguje negatywne emocje związane z brakiem stosownych wypłat m.in. z tytułu wczasów pod gruszą.

Powyższe porozumienia są źródłem prawa pracy i pracodawca winien się wywiązywać ze zobowiązań z nich wynikających, a powyższym działaniem  nie przestrzega przepisów prawa pracy i uchyla się od wprowadzenia stosownych przepisów w ZUZP. W naszej ocenie pracodawca nie ma żadnych podstaw do kwestionowania ww. zapisów.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami art. 1 porozumienia posporowego, strona społeczna reprezentowana przez naszą organizację wywiązała się z przyjętych zobowiązań i w dniu 19 grudnia 2017 roku przystąpiła do Porozumienia w sprawie zabezpieczenia spraw pracowniczych socjalnych i związkowych dla pracowników Grupy Energa zawartego w dniu 18 września 2017, składając stosowne podpisy.

 

              Za Zarząd

MZZ Pracowników Energetyki Płockiej

Edyta Górecka

Jarosław Stafirski

 

 

Załączniki:

  1. Porozumienie w sprawie zabezpieczenia praw pracowniczych, socjalnych i związkowych dla pracowników Grupy Energa zawarte w dniu 18 września 2017 w Gdańsku
  2. Porozumienie kończące spór zbiorowy zawarte w Gdańsku w dniu 7 grudnia 2017
  3. Pismo organizacji związkowych z dnia 06.04.2018
  4. Pismo organizacji związkowych z dnia 24.05.2018
  5. Pismo pracodawcy z dnia 07.06.2018
  6. Pismo organizacji związkowej z dnia 10.06.2018