KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

 

 

Płock, dnia 15 października 2018

 

 

ENERGA SA

Al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

 

Dot: wypłaty zaległego wynagrodzenia z tytułu nadgodzin.

 

Kolegium Związków Zawodowych GK Energa, reprezentujące pracowników GK Energa, zwraca się z prośbą o udzielenie pilnej informacji o sposobie wypłaty wynagrodzenia z tytułu nadgodzin oraz wzywa  pracodawcę do wypłaty ewentualnego zaległego wynagrodzenia z tytułu nadgodzin, zgodnie z art. 291 §1 kp w przypadku nieprawidłowego sposobu naliczenia.

W naszej ocenie oraz na podstawie wyroków sądowych i opinii prawnych, istnieją podstawy do twierdzenia, że od roku 2015 wynagrodzenia z ww. tytułu naliczane błędnie i ze szkodą dla pracowników spółek. Stanowisko w tej sprawie wielokrotnie zajmował Sąd Najwyższy, m.in.  w wyrokach z dnia 3 czerwca 1986 roku (I PRN 40/86), z dnia 22 czerwca 2011 roku (II PK 3/11) oraz 15 lutego 2012 roku (I PK 156/11).

Przez normalne wynagrodzenie należy rozumieć to, które pracownik otrzymuje stale i systematycznie. Obejmuje ono zarówno wynagrodzenie zasadnicze wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania pracownika, jak i dodatkowe jego składniki o charakterze stałym np. dodatki funkcyjne, jeżeli zatrudniony ma do nich prawo zgodnie z przepisami płacowymi obowiązującymi u pracodawcy. Powyższe jest także zgodne z zapisami art. 2 obowiązującego w spółkach ZUZP.   Do normalnego wynagrodzenia można również zakwalifikować premię, o ile ma ona charakter stały i nie jest uzależniona od osiągnięcia określonych wyników w pracy i nie została objęta zadaniami wykonywanymi w godzinach nadliczbowych.

Reasumując, prawidłowo podstawę normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe powinno się wyliczać z uwzględnieniem następujących składników:

- wynagrodzenie zasadnicze wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania pracownika,

- innych składników wynagrodzenia o stałym charakterze, które przysługują pracownikowi na podstawie przepisów płacowych obowiązujących w danej firmie, do których należą m.in. dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, premia stała niezależna od wyników pracy, inne stałe dodatki, w tym przysługujące w określonych branżach lub zawodach.

W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie o niezwłoczną informację oraz wypłatę zaległych wynagrodzeń. W przypadku braku realizacji będziemy zmuszeni poinformować o istniejących  nieprawidłowościach Państwową Inspekcję Pracy.

Ponadto prosimy o weryfikację innych składników potrącanych z wynagrodzenia np. z tytułu PPE, gdyż mamy podejrzenie, że również mogą być naliczane nieprawidłowo.

 

Przewodniczący KZZ GK ENERGA

Robert Bzdęga