KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

 

 

Płock, dnia 11 października 2019r

 

ZARZĄD

ENERGA OBRÓT SA

Al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

 

 

Szanowni Państwo,

 

W imieniu organizacji związkowych będących członkami Kolegium Związków Zawodowych GK Energa, a reprezentujących pracowników w spółce Energa Obrót SA zgłaszamy zdecydowany sprzeciw wobec projektu porozumienia zmieniającego umowę o pracę, przedkładanego pracownikom do podpisu, a dotyczącego Dodatku Prowizyjnego.

Z naszej wiedzy wynika, iż posiadają Państwo dostęp do doradców prawnych – tym samym sugerujemy przedłożenie ww. projektu do analizy - w szczególności pod względem zgodności z przepisami obowiązującego prawa. Przedmiotowe porozumienie zawiera bowiem liczne błędy, a dodatkowo jest sprzeczne z przepisami prawa.

I tak w szczególności:

  • dodatki do wynagrodzenia (w tym ewentualny dodatek prowizyjny) stanowią część systemu wynagradzania i nie mogą być przyznawane indywidualnymi porozumieniami, na zasadzie swobodnego wyboru,
  • dodatki do wynagrodzenia nie powinny być ustanawiane z datą wsteczną, przy uwzględnieniu wyłącznie wyników już uzyskanych,
  • niedopuszczalny jest zapis pkt. 9 Zasad Ogólnych Załącznika nr 1 do porozumienia, zgodnie
    z którym odmowa zaakceptowania późniejszych zmian tego Załącznika, powoduje utratę prawa do dodatku,
  • zapisy dotyczące prawo do dodatku są nieostre i całkowicie uznaniowe (np. „przełożony na każdy miesiąc określa pracownikowi grupę zadań efektywnościowych”, „[prowizja za sprzedaż] … będzie obliczana zgodnie z zasadami każdorazowo określonymi przez członka Zarządu”),

 

Podsumowując, jest całkowicie niedopuszczalnym, aby pracodawca – działając niezależnie od obowiązujących go przepisów powszechnego i zakładowego prawa pracy - wprowadzał dodatkowe obowiązki i hipotetyczne zasady wynagradzania, obliczane wstecz, a co więcej z pominięciem wymaganych trybów i procedur.

 

Oczekujemy zatem wycofania ww. porozumień, w przeciwnym wypadku sprawa zostanie zgłoszona do Państwowej Inspekcji Pracy. Na przyszłość sugerujemy kontakt z działem prawnym przed przedłożeniem pracownikom projektów porozumień.

 Mamy też nadzieję, że jest to absolutny „wypadek przy pracy” i porozumienia zawierające tak oczywiste nieprawidłowości nie będą w przyszłości oferowane pracownikom do podpisu.

Liczymy, że poszanowanie prawa, szacunek do stron dialogu społecznego i zgodne z prawem wykonywanie praw podmiotowych pracodawcy, to nie są puste słowa, i będą przez Państwa należycie realizowane.

 

 

 

Z poważaniem

za Kolegium Związków Zawodowych   

  Prezydium Kolegium

 

                Edyta Górecka                                   Jarosław Szunejko                              Piotr Piorun

                Przewodnicząca                               Wiceprzewodniczący                     Wiceprzewodniczący