KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

 

 

Płock, dnia 05 września 2019r

 

ENERGA OPERATOR SA

Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdańsk

 

Szanowni Państwo,

Mailem z dnia 2 września 2019 r. otrzymaliśmy informację z Biura Ładu Organizacyjnego o wydaniu Zarządzenia Prezesa Zarządu Nr 6/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego ENERGA-OPERATOR SA. Wraz z mailem został przesłany obszerny dokument Regulaminu wraz z załącznikami.

Dokument ten zmienia strukturę organizacyjną spółki ENERGA-OPERATOR S.A. i zapewne wpływa na sytuację pracowników. W tej sytuacji przed wydaniem zarządzenia powinna być zrealizowana procedura z art. 6 ust. 2 zdanie pierwsze porozumienia w sprawie zabezpieczenia praw pracowniczych, socjalnych i związkowych dla pracowników Grupy ENERGA zawartego w dniu 18 września 2017 r. Porozumienie to bezspornie stanowi akt prawa pracy, bowiem zostało wpisane do Zakładowych Układów Zbiorowych jako protokół dodatkowy.

Zgodnie ze wspomnianym przepisem „Pracodawcy z należytym wyprzedzeniem poinformują Organizacje Związkowe o zmianach struktury organizacyjnej oraz przeprowadzą z nimi konsultacje w zakresie związanym z wpływem niniejszej zmiany na prawa i interesy pracowników.” Jednoznacznie widać, że zmiany mają być konsultowane przed wprowadzeniem. W niniejszej sprawie nie miało to miejsca.

Z uwagi na powyższe wnosimy o niezwłoczne wycofanie Zarządzenia Prezesa Zarządu Nr 6/2019 i ewentualne przystąpienie do konsultacji o których mowa w art. 6 ust. 2 zdanie pierwsze porozumienia z 18 września 2017 r. W toku konsultacji Pracodawca przedstawi informacje o celach
i spodziewanych skutkach nowej regulacji, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tych zmian na prawa i interesy pracowników, co pozwoli Stronom na konstruktywny dialog.

Przypominamy jednocześnie, że naruszenie któregokolwiek z postanowień wyżej przywołanego Porozumienia uprawniać będzie Organizacje Związkowe do wszczęcia sporu zbiorowego. (Art. 27)

 

 

 

Z poważaniem

za Kolegium Związków Zawodowych   

  Prezydium Kolegium

 

                Edyta Górecka                                   Jarosław Szunejko                              Piotr Piorun

                Przewodnicząca                               Wiceprzewodniczący                     Wiceprzewodniczący