KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

 

 

Płock, dnia 07 października 2019r

 

ENERGA OPERATOR SA

Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdańsk

 

Szanowni Państwo,

W dniu 30 września 2019 roku ze środków komunikacji wewnętrznej otrzymaliśmy informację o wprowadzeniu do stosowania z datą obowiązywania od 20 września 2019 roku, bez żadnych konsultacji ze stroną społeczną, kolejnej wersji Regulaminu Organizacyjnego ENERGA-OPERATOR SA (Zarządzenie Prezesa Zarządu Nr 8/2019 z dnia 30 września 2019 roku).

Pomimo naszej interwencji w dniu 5 września 2019 roku w sprawie Zarządzenia Prezesa Zarządu Nr 6/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego ENERGA-OPERATOR SA. po raz kolejny nie dotrzymujecie Państwo procedury wynikającej zapisów art. 6 ust. 2 porozumienia w sprawie zabezpieczenia praw pracowniczych, socjalnych i związkowych dla pracowników Grupy ENERGA zawartego w dniu 18 września 2017 r. Porozumienia, które bezspornie stanowi akt prawa pracy, bowiem zostało wpisane do Zakładowych Układów Zbiorowych jako protokół dodatkowy i swoim działaniem lekceważycie sygnatariuszy.

Ponadto do chwili obecnej, a minął już ponad miesiąc, nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi na nasze pismo.

Z uwagi na powyższe ponownie wnosimy o niezwłoczne wycofanie obu zarządzeń i ewentualne przystąpienie do konsultacji o których mowa w art. 6 ust. 2 porozumienia z 18 września 2017 r. W toku konsultacji Pracodawca winien przedstawić informacje o celach i spodziewanych skutkach nowych regulacji, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tych zmian na prawa i interesy pracowników, co pozwoli Stronom na konstruktywny dialog.

Jednocześnie informujemy, że wobec braku jakiejkolwiek reakcji ze strony właściciela, celem przywrócenia rzetelnego dialogu w grupie i poważnego traktowania organizacji związkowych, właściwą płaszczyzną do rozmów staje się Trójstronny Zespół ds. Branży Energetycznej.

 

 

Z poważaniem

za Kolegium Związków Zawodowych   

  Prezydium Kolegium

 

                Edyta Górecka                                   Jarosław Szunejko                              Piotr Piorun

                Przewodnicząca                               Wiceprzewodniczący                     Wiceprzewodniczący