KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

 

 

                Płock,  dn. 23.10.2019r.

 

 

 

Zarząd

Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

                             

               

Szanowni Państwo!

 

W spółce Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. pracuje szereg osób, wobec których stosuje się postanowienia układów zbiorowych pracy tych pracodawców, z których pracownicy zostali przeniesieni do nowego pracodawcy w trybie art. 23[1] k.p. [przejście zakładu pracy lub jego części]. Należy zaznaczyć, że przeniesienie tych pracowników do nowego pracodawcy było uwarunkowane zgodą organizacji związkowych wyłącznie w przypadku dalszego, bezterminowego kontynuowania zatrudnienia na korzystniejszych warunkach, regulowanych układem  zbiorowym, obowiązującym u dotychczasowego pracodawcy.

Dodatkowo w 2017 roku, podpisując Porozumienie z 18 września, Pracodawca potwierdził, że jego „wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy (..) oparte będą o prawo układowe”. W tym celu Pracodawca zagwarantował pracownikom zachowanie dotychczasowych regulacji układowych (w tym przypadku zachowanie regulacji układowych, stosowanych wobec pracowników) przez okres nie krótszy niż 5 lat od wejścia w życie Porozumienia oraz zapewnienie minimum dwuletnich okresów przejściowych  - art. 9 ust. 1 oraz zdanie drugie ust. 3 tego artykułu.

Pomimo przyjętych wobec pracowników i organizacji związkowych zobowiązań, a także bez konsultacji z reprezentującymi ich organizacjami Pracodawca wezwał kliku pracowników spółki do podpisania porozumienia o rezygnacji z uprawnień wynikających ze stosowanego wobec nich prawa układowego i przejścia na regulamin pracy. Biorąc powyższe pod uwagę pozostali pracownicy, wobec których stosowane jest prawo układowe mają uzasadnione obawy, że Pracodawca złamie przyjęte przez siebie zobowiązania i ich także zmusi do przejścia na mniej korzystny regulamin wynagradzania.

W związku z zaistniałą sytuacją Kolegium ZZ GK Energa, reprezentujące pracowników w spółce Energa CUW Sp. z o.o. wzywa Pracodawcę do wyrównania strat tym pracownicom, wobec których przejście na regulamin pracy zostało już dokonane. W pozostałych przypadkach wzywamy do przestrzegania przyjętych na siebie zobowiązań wynikających z Porozumienia z 18 września 2017 r. oraz odstąpienia od wymuszania na pracownikach podpisania porozumień o przejściu
na regulamin pracy.

Przestrzeganie umów jest prawnym oraz moralnym obowiązkiem pracodawcy.

W tym miejscu należy przypomnieć, że przestrzeganie prawa przez pracodawców może być wymuszone przez organizacje związkowe w drodze sporu zbiorowego.  O przypadkach łamania Porozumienia z dnia 17 września 2017 roku w spółce ECUW Kolegium ZZ GK Energa powiadomi także Zarząd Grupy ENERGA jako gwaranta przestrzegania tego Porozumienia, a także pozostałych partnerów społecznych.

 

 

 

Z poważaniem

za Kolegium Związków Zawodowych   

  Prezydium Kolegium

 

                Edyta Górecka                                   Jarosław Szunejko                              Piotr Piorun

                Przewodnicząca                               Wiceprzewodniczący                     Wiceprzewodniczący