KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

 

 

               

Płock,  dn. 28.10.2019r.

 

 

ENERGA S.A.

 

Szanowni Państwo!

W Grupie Kapitałowej ENERGA pracuje szereg osób, wobec których stosuje się postanowienia układów zbiorowych pracy tych Pracodawców, z których pracownicy zostali przeniesieni do nowego Pracodawcy w trybie art. 23[1] KP [przejście zakładu pracy lub jego części]. Należy zaznaczyć, że przeniesienie tych pracowników do nowego Pracodawcy było uwarunkowane zgodą organizacji związkowych wyłącznie w przypadku dalszego, bezterminowego kontynuowania zatrudnienia na korzystniejszych warunkach, regulowanych układem zbiorowym, obowiązującym u dotychczasowego pracodawcy.

Dodatkowo w 2017 roku, podpisując Porozumienie z 18 września, Pracodawcy potwierdzili, że ich „wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy (..) oparte będą o prawo układowe”. W tym celu Pracodawcy zagwarantowali pracownikom zachowanie dotychczasowych regulacji układowych (w tym przypadku zachowanie regulacji układowych, stosowanych wobec pracowników) przez okres nie krótszy niż 5 lat od wejścia w życie Porozumienia art. 9 ust. 1 oraz zdanie drugie ust. 3 tego artykułu.

Pomimo przyjętych wobec pracowników i organizacji związkowych zobowiązań, a także bez konsultacji ze Związkami zawodowymi, niektórzy Pracodawcy wzywają pracowników do podpisania porozumień o rezygnacji z uprawnień wynikających ze stosowanego wobec nich prawa układowego i przejścia na regulamin pracy. Kolegium powiadomiono o co najmniej dwóch przypadkach przymuszenia pracowników do podpisania takiego porozumienia. Biorąc powyższe pod uwagę pozostali pracownicy, wobec których stosowane są regulacje układowe obawiają się, że Pracodawcy złamią przyjęte przez siebie zobowiązania i także ich zmuszą do przejścia na mniej korzystny regulamin pracy. Zmiana ta jest dla pracowników niekorzystna – stąd trudno mówić w tym przypadku o dobrowolnym podpisaniu przez nich porozumienia. Zmiana dotyczy m.in prawa pracowników do nagród jubileuszowych i odpraw – świadczeń długoterminowych, dla których dwuletni okres przejściowy zapewnił Pracodawca w art. 9 ust 3 Porozumienia 18 09 2017.

W niektórych przypadkach wezwanie dotyczy pracowników objętych ochroną przedemerytalną w trybie art. 39 KP. Pracodawcy powinni  pamiętać, że w takim przypadku mogą wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi, o którym mowa w art. 39, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na wprowadzenie nowych zasad wynagradzania, dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy, lub stwierdzi się orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania - art. 43 KP. Bez spełnienia powyższych przesłanek wręczenie porozumień zmieniających pracownikom objętym ochroną w trybie 39 KP będzie próbą obejścia zakazu ustawowego.

W związku z zaistniałą sytuacją Kolegium wzywa Pracodawców GK Energa do przestrzegania przyjętych na siebie zobowiązań z Porozumienia 18 09 2017 r. oraz całkowitego wycofania się z porozumień o przejściu pracowników na regulamin pracy do czasu opracowania nowych zakładowych układów zbiorowych pracy.

Przestrzeganie umów jest prawnym oraz moralnym obowiązkiem Pracodawców. W tym miejscu należy przypomnieć, że przestrzeganie prawa przez Pracodawców może być wymuszone przez organizacje związkowe w drodze sporu zbiorowego. O przypadkach łamania Porozumienia z dnia 18 września 2017 roku Kolegium  zawiadamia  Zarząd grupy ENERGA S.A. jako gwaranta przestrzegania tego Porozumienia. Powiadomienie zostanie skierowane także do pozostałych partnerów społecznych. Oczekujemy jednocześnie natychmiastowego podjęcia rozmów w powyższym zakresie.                                         

                                                                                                     

 

Z poważaniem

za Kolegium Związków Zawodowych   

  Prezydium Kolegium

 

                Edyta Górecka                                   Jarosław Szunejko                              Piotr Piorun

                Przewodnicząca                               Wiceprzewodniczący                     Wiceprzewodniczący

 

 

 

  Adam Radziak - MZZ Pracowników GK Energa Gdańsk

 

Załączniki:

  1. Pismo do zarządu Energa Obrót SA z dnia 23 października 2019r
  2. Pismo do zarządu Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z dnia 23 października 2019r

 

Do wiadomości:

  1. Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków
  2. Ministerstwo Energii