KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

 

 

               

Toruń.dn. 31.10.2019

 

 

 

Zarząd

ENERGA OBRÓT S.A.

AL.GRUNWALDZKA 472

80-309 GDAŃSK

 

Szanowni Państwo!

Energa Obrót próbuje rozwiązać stosunek pracy z pracownicami posterunku Rypin z przyczyn leżących po stronie pracodawcy – likwidacja miejsc pracy. Pracodawca ma pełne prawo do odpowiedniego dla siebie sposobu kształtowania struktury własnego przedsiębiorstwa. Zatrudnienie oraz zwalnianie pracowników podlega już jednak daleko idącym ograniczeniom. Szczególnej uwadze i ochronie podlegają przypadki zwalniania pracowników właśnie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Przyjmuje się, że pracownik (w szczególności długoletni pracownik) jako członek załogi przedsiębiorstwa, która wypracowała i nadal pracuje na jego zyski, powinien być chroniony przed zwolnieniem go z pracy w dowolnym, dogodnym dla przedsiębiorstwa momencie.

Pracodawcy Grupy ENERGA, w zamian za spokój społeczny zawsze podkreślali gotowość i konieczność ochrony miejsc pracy w Grupie oraz należyte odprawy w przypadku rozwiązywania z pracownikami umów o pracę z przyczyn leżących po ich stronie. Organizacje związkowe oraz pracownicy powyższe deklaracje zawsze przyjmowali za realne zobowiązania. Zobowiązanie to przekłada się na obowiązek podjęcia próby przeniesienia pracownika z likwidowanego miejsca pracy na inne, odpowiednio wynagradzane oraz odpowiadające jego kwalifikacjom. Dopiero w przypadku, gdy pracodawca, dochowując podwyższonej staranności w działaniu nie znajdzie odpowiedniego dla pracownika miejsca pracy, może go zwolnić – płacąc jednak odprawę w satysfakcjonującej wysokości, odpowiedniej do liczby lat pracy na jego rzecz.

Kwestie te w pierwszej kolejności reguluje ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, a także Porozumienie z dnia 17 września 2017 r. W tym miejscu zaznaczyć należy, że zwalniane pracownice przeważającą część pracy przepracowały w okresie obowiązywania umowy społecznej 2007-2017 r., kiedy to odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy sięgały 20-25 krotności miesięcznego wynagrodzenia. Podkreślić należy fakt, że w innych energetycznych grupach kapitałowych (ENEA, PGE) do chwili obecnej obowiązują regulacje, które pozwalają wypłacić pracownikowi odprawę we wskazanej wyżej wysokości.

Biorąc powyższe pod uwagę, Związek wzywa Pracodawcę do potraktowania zwalnianych pracownic zgodnie z przyjętymi na siebie zobowiązaniami. Procedura, w której zaproponowano pracownicom  nowe stanowiska pracy od początku była fikcją. Przedstawione propozycje wskazują na fakt, iż Pracodawca przeprowadził ją wyłącznie w celu wykazania się przez Zarządem Grupy i Związkami Zawodowymi jakimkolwiek działaniem. Jeśli zatem Pracodawca faktycznie nie jest w wstanie dalej zatrudniać pracownic, powinien rozwiązać z nimi umowy o pracę za odprawą odpowiednią do ich czasu pracy, a zwłaszcza długoletniej pracy pod umową społeczną 2017-2017 r.

W związku z powyższym Związek wzywa Pracodawcę do polubownego zakończenia umów o pracę z pracownicami w trybie porumienienia stron, w którym uwzględni się w pierwszej kolejności okres wypowiedzenia przysługujący pracownikom oraz ustali się kwotę satysfakcjonującej odprawy wynoszącą ….krotność kwoty, o której mowa w art. 8 Porozumienia z dnia 17 września 2017 r. 

 

 

Z poważaniem

                                                                                                                     

Andrzej Hossa

Przewodniczący MZZPGK ENERGA Toruń