Płock, dnia 18 listopada 2019r

 

 

ENERGA LOGISTYKA Sp. z o.o

Otolińska 25

09-407 Płock

 

 

Dotyczy: odpowiedzi na pismo z dnia 25 października 2019 roku.

 

W imieniu organizacji związkowych będących członkami Kolegium Związków Zawodowych GK Energa działających w Energa Logistyka Sp. z o.o., po raz kolejny zwracamy się w żądaniem natychmiastowego przedstawienia „wyników sprzedaży, które zostały osiągnięte mimo niesprzyjającej sytuacji na rynku energetycznym” i które pozwoliły na przyznanie przez zarząd za I i II kwartał 2019 roku premii uznaniowych w wysokości 134.000,00 zł pracownikom odpowiedzialnym za sprzedaż.

Jednocześnie warto zauważyć, że w materiałach pn. „Rachunek Zysków i Strat:, które strona społeczna otrzymuje co kwartał (ostatni dokument za 9 m-cy 2019 roku), jako jedną z głównych przyczyn złej sytuacji ekonomicznej i pogłębiającego się wyniku ujemnego spółki niezmiennie od 2018 roku podaje się: „Niższe przychody ze sprzedaży towarów i usług w stosunku do roku poprzedniego”. Powyższe jest również podkreślane na spotkaniach i znajduje odzwierciedlenie w notatkach.

Tym bardziej brak uzasadnienia dla powyższych decyzji, niezrozumiały jest entuzjazm zarządu i zadziwiająca rozrzutność, za to wart podkreślenia jest fakt, że w 2015 oraz 2016 roku, czyli przed wprowadzeniem obecnego modelu biznesowego, wynik brutto spółki wynosił odpowiednio: + 4.586,25 oraz + 2.829,18.

Poza tym wciąż nie otrzymaliśmy rzetelnej informacji w zakresie budżetu, z którego zostały wydatkowane powyższe środki, gdyż pisząc o premiach uznaniowych przywołane są zapisy art. 16 oraz załącznika nr 5 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy obowiązującego w Energa Logistyka Sp. z o.o., dotyczące premii regulaminowej, co świadczy wyłącznie o braku znajomości przepisów, na które się Państwo powołujecie, a łamanie zapisów prawa pracy niewątpliwie nie może pozostać bez zgłoszenia do właściwych organów.

 

 

Z poważaniem 

za Kolegium Związków Zawodowych

Prezydium Kolegium

 

 

              Edyta Górecka                                   Jarosław Szunejko                       Piotr Piorun

            Przewodnicząca                               Wiceprzewodniczący              Wiceprzewodniczący

 

Do wiadomości:

  1. ENERGA SA
  2. Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków
  3. Zespół Trójstronny ds. Branży Energetycznej