KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

 

Elbląg, 7 grudnia 1996 r

 

Pan Krzysztof Tchórzewski

Minister Energii

                                                                                                                                                                                

Szanowny Panie Ministrze,

Działając w imieniu organizacji związkowych reprezentujących pracowników Grupy ENERGA, w nawiązaniu do uzyskanej informacji o podjęciu decyzji o zaprzestaniu wypłat ekwiwalentu energetycznego dla emerytów i innych uprawnionych – u części pracodawców Grupy, niniejszym zwracamy się do Pana o niezwłoczną interwencję.

Podjęcie decyzji o zaprzestaniu wypłacania ekwiwalentu energetycznego, jest w bezpośredni sposób związane z podjętą ponad dwa lata temu decyzją o rozwiązaniu organizacji pracodawców będącej stroną Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego z 13 maja 1993 r. (dalej zwany PUZP).  Zdaniem pracodawców Grupy decyzja ta, daje im prawo do odstąpienia od stosowania Układu. 

Powyższe działania pracodawców były wielokrotnie kwestionowane przez organizacje związkowe, jako stanowiące naruszenie Umowy Społecznej - nr 1/1 - GK ENEGRA/2007  dotyczącej zabezpieczania praw i interesów pracowniczych w procesie konsolidacji i restrukturyzacji Grupy Kapitałowej ENERGA, Straszyn 2007.  Zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. Umowy, pracodawcy Grupy  zobowiązali się do poszanowania i przestrzegania praw pracowników wynikających z przepisów prawa pracy, w szczególności z PUZP. Według ust. 2 tego artykułu, zmiana tych przepisów prawa pracy wymaga pisemnego uzgodnienia tej czynności prawnej ze związkami zawodowymi, pod rygorem nieważności. Co więcej, na mocy art. 4 ww. Umowy Społecznej pracodawcy zobowiązali się, że przystąpią lub pozostaną członkiem organizacji pracodawców, która jest stroną danego PUZP, którym są objęci. Zobowiązanie to wino być tak odczytywane, że pomimo rozwiązania organizacji pracodawców będącej stroną PUZP, pracodawcy  - sygnatariusze  Umowy Społecznej  - nie powinni odstępować od stosowania PUZP skoro, świadomie przyjęli na siebie obowiązek przestrzegania praw pracowniczych wynikających z tego aktu.  W świetle zapisów Umowy Społecznej, rozwiązanie organizacji pracodawców, będącej stroną PUZP, nie daje pracodawcom Grupy, z racji związania postanowieniami Umowy Społecznej, żadnej podstawy do jednostronnego niweczenia wiążącego ich prawna, a w rezultacie zaprzestania respektowania zagwarantowanych uprawnień pracowniczych. 

W tym miejscu należy również podkreślić, że podjęta w 2014 r. decyzja o rozwiązaniu organizacji pracodawców będącej stroną PUZP, miała w naszej ocenie charakter ściśle polityczny. Trudno bowiem uznać, że istniały jakiekolwiek inne przyczyny, skoro jako podstawę rozwiązania wskazano „wyczerpanie formuły organizacji”, a także mając na uwadze właścicielski nadzór nad spółkami energetycznymi realizowany przez Skarb Państwa.

Związki zawodowe wielokrotnie krytykowały poprzednią władzę. Jej sposób działania i zarządzania spółkami w Grupie był w naszej ocenie niewłaściwy, a wręcz naganny i doprowadził do zerwania dialogu społecznego. Tym bardziej jesteśmy zdziwieni, że kwestionowane przez nas i nadal nieakceptowane decyzje, zostały przez obecne Zarządy Grupy nie tylko przyjęte jako własne, lecz nawet dają podstawę do dalszej realizacji ich skutków. 

 Decyzja o zaprzestaniu wypłaty ekwiwalentu energetycznego dla emerytów jest zatem nie tylko sprzeczna z prezentowanymi wartościami, ale także niezgodna z prawem. 

 Pracodawcy w nieuzasadniony prawnie sposób oraz zupełnie bezrefleksyjnie ocenili, że wynikające z PUZP i ZUZP prawa majątkowe pracowników, którzy przeszli na emeryturę, pomimo ich potwierdzenia w wielu przypadkach także w porozumieniach zbiorowych zawartych w trybie  art. 261 § 3 ustawy o związkach zawodowych,  mogą zostać jednostronnie naruszone bez konieczności ich wypowiadania. Jest to działanie bezprecedensowe. Niekwestionowany charakter tych praw potwierdzony był już wielokrotnie w Grupie, bowiem prawa te były już od emerytów i pracowników wykupowane,  a warunki wykupu były negocjowane ze związkami zawodowymi. 

W nieuzasadniony prawnie sposób doszło do  podziału  pracowników Grupy, tj.  na tych których ostatnim miejscem pracy były spółki będące stroną PUZP oraz posiadające  ZUZP - y i na takich, którzy wbrew swoim interesom i chęciom zostali przeniesieni w trybie - nadużywanego w Grupie art. 231 KP - do spółek nie będących stroną PUZP, a często działających w oparciu o wprowadzenie bez udziału związków zawodowych regulaminy.  Pracownicy ci, w dacie przejścia w trybie art. 231 KP do innych pracodawców, posiadali wynikające ze stosunku pracy, a ukształtowane na mocy PUZP i ZUZP prawa majątkowe, do których należało także prawo do ekwiwalentu energetycznego po przejściu na emeryturę. Prawa te nie zostały im zmienione w drodze porozumień zmieniających lub wypowiedziane.  Przeciwnie warunki ich pracy i płacy były kontynuowane, aż do rozwiązania stosunku pracy.  Obecnie, w celu zaspokojenia doraźnych potrzeb pracodawcy Grupy przyjmują w sposób nieuprawniony, definiowaną w prawie pracy wyłącznie w ściśle określonych przypadkach konstrukcję „wygaśnięcia” prawa.  Takiego skutku nie przewidują przepisy art. 24119§ 2 KP, ani w art. 2418§2 KP.  Co więcej pracodawcy uznają, że wygaśniecie prawa nastąpiło już po jego nabyciu.  

Warto też pamiętać, że kwestionując okoliczności przenoszenia pracowników w Grupie, w każdym przypadku organizacje związkowe zwracały uwagę na  możliwość pogorszenia się w wyniku tych działań, warunków ich pracy i płacy oraz naruszenia w ten sposób Umowy Społecznej. Praktycznie za każdym razem  związki zawodowe uzyskiwały informację, że sytuacja pracowników nie ulegnie zmianie. 

Strona związkowa prowadziła rozmowy mające na celu całościowe uregulowanie kwestii ekwiwalentu dla emerytów.  Celem strony związkowej, co w sposób jednoznaczny było pracodawcom przedstawiane, było uregulowanie warunków wykupu ekwiwalentu energetycznego, przy kompleksowym powiązaniu tej regulacji z przyjęciem w Grupie jednolitych rozwiązań związanych z zabezpieczeniem pracowników na wypadek  utraty miejsca pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Strona związkowa z zaangażowaniem i w dobrej wierze uczestniczyła w spotkaniach, przygotowując propozycje i podejmując rozmowy prowadzone w ramach dialogu społecznego. Rozmowy miały charakter merytoryczny i weszły w tryb ustalania konkretnych  warunków. Bez podania przyczyn pracodawcy odstąpili od kontynuacji prowadzenia dialogu w celu rozwiązania przedmiotowych kwestii. 

W tej sytuacji podjęta w Grupie decyzja o zaprzestaniu wypłacania ekwiwalentu dla emerytów niektórych spółek, stanowi ewidentne złamanie wewnątrzzakładowego prawa pracy i świadczy  o celowym działaniu strony pracodawców mającym na celu skonfliktowanie załogi i zakończenie prowadzonego w dobrej wierze  przez związki zawodowe dialogu.  

Co więcej, jak się okazało z uzyskanej obecnie informacji, już od co najmniej połowy września br., a więc równolegle z ww. cyklem spotkań - które miały miejsce we wrześniu i październiku – w Grupie prowadzone były przez pracodawców działania mające na celu likwidację ekwiwalentu energetycznego dla części uprawnionych bez jakiejkolwiek rekompensaty. Z powyższego wynika, że dialog był pozorowany, a strona pracodawców wykorzystywała czas jedynie na wprowadzenie własnych rozwiązań bez udziału strony związkowej.

Takie działania uznać należy za karygodne, szczególnie, że osoby reprezentujące pracodawców składały na spotkaniach oświadczenia i deklaracje, które jak się okazuje miały wyłącznie na celu wprowadzenie strony związkowej w błąd i utrzymywanie jej w fałszywym poczuciu prowadzenia konstruktywnych rozmów. Utracone zostało w ten sposób zaufanie strony związkowej, a co za tym idzie, także pracowników, co - jak się obawiamy - doprowadzi do niepokojów społecznych w Grupie. Rodzi się świadomość pracowników, że ich uprawnienia, w tym prawa nabyte emerytów, nie są chronione prawnie i w każdej chwili mogą zostać im odebrane na podstawie jednostronnych działań pracodawców.  Należy też zdać sobie sprawę z tego, że ww. działania podjęte w Grupie będą oddziaływać na pozostałe grupy energetyczne w Polsce, ponieważ we wszystkich przypadkach dotyczy to właśnie bezprawnego odstąpienia od stosowania PUZP. 

Mając na uwadze powyższe negatywne, a prawdopodobne skutki ostatnich wydarzeń jesteśmy przekonani, że kwestionowane wyżej decyzje zostały podjęte w Grupie ENERGA bez wiedzy i zgody organów pełniących funkcje kontrolne i zarządcze ze strony Skarbu Państwa.  W naszej ocenie jest bowiem niemożliwe, aby - w świetle poczucia sprawiedliwości społecznej propagowanej przez partię rządzącą - mogła zostać wyrażona świadoma zgoda na złamanie spokoju społecznego w Grupie ENERGA poprzez pozbawienie dużej grupy emerytów przyznanych im praw nabytych w postaci ekwiwalentu energetycznego, a także na celowe naruszenie zasad prowadzenia dialogu społecznego.

Co istotne, pomimo zwrócenia się do Prezesa Zarządu ENERGA S.A. z wnioskiem o wyjaśnienie sytuacji, do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.  Budzi to nasz głęboki niepokój i obawę co do sposobu zarządzania spółkami w Grupie i w naszej ocenie wymaga bezwzględnie interwencji Ministerstwa Energii.

W związku z powyższym organizacje związkowe działające w Grupie ENERGA zwracają się do Pana Ministra o podjęcie stosownych działań, a w szczególności zorganizowania spotkania z Pana udziałem z organizacji związkowych w celu przywrócenie dialogu społecznego i praworządności w Grupie. 

 

Za organizacje związkowe

 

Do wiadomości:

  1. Zarząd ENERGA SA
  2. Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”
  3. Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków