Szanowni Państwo,

W dniu 07 maja 2019 r. Pracodawca Energa Logistyka Sp. z o.o. („Pracodawca”) oraz osiem Organizacji Związkowych działających u Pracodawcy, w tym MZZ Pracowników Energetyki Płockiej oraz MOZ NSZZ Solidarność przy EOP SA w Płocku zawarły Porozumienie Kończące Spór Zbiorowy (dalej: „Porozumienie kończące spór zbiorowy”). Z uwagi na bardzo trudną sytuację ekonomiczną Pracodawcy w treści Art. 2 Porozumienia, Strony uzgodniły – cytat –  „…że w przypadku gdy minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2020, określone odrębnymi powszechnie obowiązującymi  przepisami (wynagrodzenie minimalne), podniesione zostanie co najmniej do kwoty 2450 zł brutto, Strony niniejszym zobowiązują się do końca 2019 roku zawrzeć porozumienie w przedmiocie zawieszenia postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Zakładu Energetycznego Płock Centrum Handlowe Sp. z o.o. z 2007 roku (ZUZP) dotyczące wzrostu wynagrodzenia zasadniczego w związku ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do ZUZP.”

Jak wiemy, w dniu 10 września 2019 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 roku, stanowiące że płaca minimalna w 2020 r. wynosić będzie 2 600 zł.

Od połowy października aż do ostatnich dni grudnia 2019 r. (na zaproszenie na spotkanie na 30.12.2019 r. Strona Związkowa nie przybyła) Pracodawca podejmował rozmowy z MZZ Pracowników Energetyki Płockiej oraz MOZ NSZZ Solidarność przy EOP SA w Płocku, będącymi stronami ZUZP, dotyczące zawarcia porozumienia, które byłoby realizacją zobowiązania przyjętego w Porozumieniu kończącym spór zbiorowy. Podkreślamy, pomimo pojawiających się nieprawdziwych informacji, zawarcie porozumienia nie powodowałoby jakiegokolwiek obniżania wynagrodzeń Pracowników. Intencją zapisów Porozumienia z 07.05.2019 r. było roczne (tj. na 2020 r.) zawieszenie samego mechanizmu, uzależniającego wzrost wynagrodzeń nie od efektywności, skuteczności, sumienności i zaangażowania Pracowników, lecz od wzrostu zewnętrznego współczynnika. Zawarcie takiego porozumienia byłoby wykonaniem nałożonego na siebie przez Strony obowiązku z cytowanego powyżej Porozumienia kończącego spór zbiorowy. Niestety, wszystkie podejmowane przez Pracodawcę rozmowy kończyły się fiaskiem. W konsekwencji, wobec nie wywiązania się przez Stronę Związkową z powyższego zobowiązania w obecnej sytuacji prawnej Pracodawca podniesie wynagrodzenie zasadnicze, ze skutkiem od 1 stycznia 2020 r. poprzez zastosowanie zawartych w załączniku nr 1 do ZUZP Tabeli Zaszeregowania Stanowisk Pracy i Wynagrodzenia Zasadniczego (dalej: „Taryfikatorze”) współczynników. Aby wyobrazić sobie ich skalę, posłużymy się odniesieniem do planowanego w budżecie państwa wskaźnika inflacji na poziomie 2,5 %, czyli średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Aż 95% spośród podnoszonych w Spółce na podstawie ZUZP wynagrodzeń zasadniczych będzie zwiększana o 3-krotność wskaźnika inflacji, a prawie 82% o 4-krotność tego wskaźnika. W 2019 roku udział kosztów wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych stanowił 64 % kosztów działalności Spółki. W roku 2020 wskaźnik ten będzie wyższy. Jak Państwo widzicie, kierowane wobec Pracodawcy zastrzeżenia o błędne decyzje zarządcze i błędy ekonomiczne, mające być powodem złej sytuacji Spółki stanowią prawdopodobnie tylko zasłonę i próbę odwrócenia uwagi od wykonania zobowiązania, które nałożyły na siebie strony Porozumienia kończącego spór zbiorowy. Związki Zawodowe były wielokrotnie informowane przez Pracodawcę o bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. W granicach obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy oraz powinności prowadzenia wszelkich rokowań w dobrej wierze, czyli przesłanek wyrażonych w kodeksie pracy, Pracodawca miał prawo oczekiwać od Związków Zawodowych legalnego i usprawiedliwionego sytuacją Spółki, wywiązania się z zawartych zobowiązań i ograniczenia uprawnień, i to tylko na okres jednego roku, w celu umożliwienia poprawy sytuacji ekonomicznej Pracodawcy i zachowania bezpieczeństwa zakładu pracy.

Taki wzrost wynagrodzeń o około 2 500 000 zł w skali 2020 r. zwiększa, i tak już wysoką bazę kosztową, co prowadzić może do konsumpcji kapitałów własnych, czyli wartości majątku, jakim dysponuje Spółka, o czym informowaliśmy Państwa na spotkaniach z Pracownikami w końcówce roku 2019.

Informujemy, że w związku z fiaskiem rozmów z Organizacjami Związkowymi i brakiem zawarcia porozumienia o zamrożeniu mechanizmu dotyczącego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego w związku ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego, Pracodawca zrealizuje nałożony na niego obowiązek prawny i dokona stosownych zmian wynagrodzenia zasadniczego Pracowników objętych tzw. płockim ZUZP tam, gdzie jest to wymagane. Ponadto, w dniu 15 stycznia 2020 roku, Pracodawca wypłaci Pracownikom nagrodzę roczną wszystkim uprawnionym pracownikom bez względu na regulację w oparciu o którą jest zatrudniony.

 

Zarząd Energa Logistyka Sp. z o.o.