Płock,  dn. 5 lutego 2020r.

 

 

 

PKN ORLEN

Chemików 7

09-411 Płock

 

Wezwanie do rozpoczęcia rozmów nad zbiorowym prawem pracy oraz przekazania informacji dotyczących planów PKN ORLEN odnośnie stanu zatrudnienia w Grupie ENERGA.

 

Szanowni Państwo,

Informacja o możliwości przejęcia GK ENERGA przez PKN ORLEN bardzo poważnie niepokoi pracowników Grupy oraz stronę społeczną Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej. Wyrazem tego niepokoju są m. in. pisma kierowane do zarządów, a pozostające wciąż bez odpowiedzi. W niniejszym piśmie pragniemy poruszyć dwie najistotniejsze z punktu widzenia pracowników Grupy ENERGA  kwestie, a także wezwać oba zarządy do rozmów w tych sprawach.

Jako reprezentanci pracowników zwracamy szczególną uwagę na:

  • grupowe, zbiorowe prawo pracy,
  • los poszczególnych spółek-pracodawców w obydwu Grupach, szczególnie tych, których działalności powielają się – jak obrót energią, centrum usług wspólnych itp.

 

Ad 1. Przedstawiciele organizacji zrzeszonych w Kolegium ZZ GK Energa chcieliby się zapoznać z praktyką i doświadczeniami PKN ORLEN z grupowym prawem pracy. W tym miejscu pragniemy poinformować, że Grupa Energa ma bogate wieloletnie doświadczenie w stanowieniu zbiorowego prawa pracy. Do 2015 roku nasi pracodawcy przynależeli do strony Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Uprawnienia z tego układu często nadal obowiązują w powszechnie stosowanych w Grupie, zakładowych układach zbiorowych pracy. W latach 2007 - 2017  podobnie jak we wszystkich grupach energetycznych, także  w ENERDZE obowiązywała umowa społeczna, zastąpiona w 2017 roku Porozumieniem w sprawie zabezpieczenia praw pracowniczych, socjalnych
i związkowych dla pracowników Grupy Energa. Porozumienie to, którego stroną jest ENERGA S.A. będzie obowiązywać do 2023 roku. Jest w nim m.in. niezwykle istotny przepis art. 9 gwarantujący oparcie prawa pracy w Grupie o prawo układowe, a także niewypowiadanie obecnych układów oraz świadczeń długoterminowych odpowiednio przez 5 i 7 lat od wejścia w życie Porozumienia.

Wobec obaw o likwidację spółki ENERGA S.A. będącej swoistym gwarantem porozumienia powstaje obawa o utratę znaczenia tego dokumentu.  W ocenie Kolegium Zarząd PKN ORLEN powinien zobowiązać się do przystąpienia do ww. Porozumienia, jako jego strona, w przypadku przejęcia GK ENERGA.

Ponadto przedstawiciele Grupy (zarząd, organizacje związkowe) zasiadają obecnie w Trójstronnym Zespole ds. Branży Energetycznej. Dzięki temu zaangażowaniu nasi pracownicy mają pośredni wpływ, a także informacje o działaniach Państwa i branży energetycznej, które mogą mieć odniesienie również do ich praw pracowniczych. Pracodawcy Grupy mogą się także stać stroną przyszłego PUZP dla branży energetycznej. Czy, w przypadku przejęcia, Zarząd PKN ORLEN zagwarantuje swoje uczestnictwo Zespole oraz uczestnictwo w rokowaniach nad PUZP?

 Ad 2. Przedstawiciele organizacji zrzeszonych w Kolegium ZZ GK Energa chcieliby również uzyskać informacje, jak przejęcie wpłynie na zatrudnienie w GK ENERGA. Co w przypadku spółek Grupy ENERGA,  które mają swoje odpowiedniki w PKN ORLEN? Czy w przypadku przejęcia przedsiębiorstwa, przez ich połącznie nie dokonana zostanie redukcja zatrudnienia.

W związku z ww. tematyką wzywamy do rozpoczęcia rozmów i wyznaczenie terminu pierwszego spotkania, który prosimy uzgadniać w trybie roboczym z Przewodniczącą Kolegium kol. Edytą Górecką.

 

 

                                               

                                                                                                                   Z poważaniem

                                                                                                    za Kolegium Związków Zawodowych

 

                                                                                                                  

                                      Prezydium Kolegium

 

 

                Edyta Górecka                                   Jarosław Szunejko                              Piotr Piorun

                Przewodnicząca                               Wiceprzewodniczący                     Wiceprzewodniczący

 

 

Do wiadomości:

Minister Aktywów Państwowych

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Trójstronny Zespół ds. Branży Energetycznej

ENERGA SA