KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

W ostatnim czasie niektórzy pracodawcy GK ENERGA z pełną świadomością, że są to działania niezgodne z prawem próbują składać wnioski do PIP o rejestrację protokołów dodatkowych wykreślających z ZUZP dotychczasową umowę społeczną i zastępując ją porozumieniem z 18 września 2017 roku. Bezprawność tych działań polega przede wszystkim na braku zgody wszystkich stron układu - co jest warunkiem koniecznym do wprowadzenia protokołu dodatkowego do ZUZP. Ponadto w naszej ocenie niektóre zapisy porozumienia z 18.09.2017 roku kłócą się z powszechnie obowiązującym prawem - zapisy te mają charakter dyskryminacyjny.

Trochę to przypomina maksymę, że "tonący brzytwy się chwyta" - w naszej ocenie jest to nieudolna próba wprowadzenia do prawa pracy dokumentu, który nie stanowi obecnie żadnej wartości prawnej dla pracowników. Wobec powyższego organizacje skupione w KZZ GK ENERGA złożyły sprzeciw do PIP - informując o braku zgody na zmianę ZUZP wszystkich stron układów.

Poniżej przedstawiamy opinię prawną Kancelarii Prawnej "REGULUS" w tej sprawie.

 

 

Zgodnie z art. 2419 kodeksu pracy zmiany do układu wprowadza się w drodze protokołów dodatkowych. Ponadto przepis ten stanowi, iż do protokołów dodatkowych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące układu.

Jeżeli układ został zawarty przez więcej niż jedną organizację związkową, przez okres jego obowiązywania wszelkie czynności dotyczące tego układu podejmują organizacje związkowe, które go zawarły, z zastrzeżeniem poniższych zapisów:

Strony układu mogą wyrazić zgodę, aby w prawa i obowiązki strony wstąpiła organizacja związkowa, która nie zawarła układu.

Organizacja związkowa, która po zawarciu układu stała się reprezentatywna na podstawie art. 24117 lub art. 24125a § 1, może wstąpić w prawa i obowiązki strony układu, składając w tym celu oświadczenie stronom tego układu. Do zakładowej organizacji związkowej art. 24125a § 3-5 stosuje się odpowiednio.

Przy czym informacja o wstąpieniu organizacji związkowej w prawa i obowiązki strony układu podlega zgłoszeniu do rejestru układów.

Biorąc pod uwagę powyższe, rejestracja protokołów dodatkowych odbywa się podobnie, jak w przypadku samego ZUZP, na zasadach określonych w art. 24111 kodeksu pracy.

Zgodnie z § 51 powyższego przepisu - osoba mająca interes prawny może, w terminie 90 dni od dnia zarejestrowania układu (protokołu dodatkowego), wystąpić do organu, który układ zarejestrował, z zastrzeżeniem, że został on zawarty z naruszeniem przepisów o zawieraniu układów zbiorowych pracy. Zastrzeżenie powinno być złożone na piśmie i zawierać uzasadnienie.

W takim wypadku organ rejestrujący w ciągu 14 dni po otrzymaniu powyższego zastrzeżenia, wzywa strony układu do przedstawienia dokumentów i złożenia wyjaśnień niezbędnych do rozpatrzenia zastrzeżenia.

W razie stwierdzenia, że układ (protokół dodatkowy) został zawarty z naruszeniem przepisów o zawieraniu układów zbiorowych pracy, organ rejestrujący wzywa strony układu do usunięcia tych nieprawidłowości chyba, że ich usunięcie nie jest możliwe.

W sytuacji gdy:

strony układu (protokołu dodatkowego) nie przedstawią w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 30 dni, dokumentów i wyjaśnień, o których mowa powyżej, lub strony układu (protokołu dodatkowego) w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 30 dni, nie usuną nieprawidłowości, o której mowa powyżej, lub usunięcie tej nieprawidłowości nie jest możliwe, organ rejestrujący wykreśla układ (protokół dodatkowy) z rejestru układów. W takim wypadku warunki umów o pracę wynikające z zapisów wykreślonych obowiązują do upływu okresu wypowiedzenia tych warunków.

Natomiast z § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych, wynika dodatkowo, iż organ rejestrujący może zażądać uzupełnienia wniosku o rejestrację układu o informacje i dokumenty niezbędne do:

  • ustalenia, czy układ został zawarty zgodnie z przepisami o zawieraniu układów zbiorowych pracy,
  • sprawdzenia, czy układ nie zawiera postanowień niezgodnych z prawem.

Wobec powyższego, w przypadku złożenia przez pracodawcę wniosku o rejestrację Protokołu Dodatkowego wbrew obowiązującym przepisom zasadne wydaje się podejmowanie następujących działań: 

Zawiadomienie skierowane do PIP (jako strona układu), iż złożony przez pracodawcę wniosek o protokół dodatkowy został zawarty niezgodnie z przepisami o zawieraniu układów zbiorowych pracy.

W przypadku niepodjęcia działań przez PIP, albo odmowy rozpatrzenia – skarga w trybie administracyjnym na bezczynność, albo personalnie na pracownika podpisującego w imieniu PIP o złamaniu przepisów prawa itp.

Jeżeli PIP mimo wszystko zarejestruje protokół dodatkowy, zasadne będzie złożenie umotywowanych zastrzeżeń w terminie 90 dni od daty zarejestrowania protokołu.