KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH

obowiązująca w Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Związek”)

od dnia 25 maja 2018 r.

 

wprowadzona na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

 1. Administratorem danych osobowych jest Związek z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 15 lok. 2101.
 2. Dane osobowe posiadane przez Związek są przetwarzane wyłącznie w celach statutowych lub ustawowych Związku, a ich zakres obejmuje: dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz informacje o zajmowanym stanowisko, informacje o przynależności związkowej oraz inne dane uzyskane od pracodawcy lub innych podmiotów (najczęściej zrzeszonych organizacji związkowych lub zainteresowanych pracowników).
 3. Związek przechowuje dane osobowe z zachowaniem ustalonych w Związku procedur bezpieczeństwa ich przechowywania i ujawniania, których celem jest również ich ochrona przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 4. Związek przechowuje dane osobowe nie dłużej, niż jest to niezbędne do realizacji celów, w jakich są one przetwarzane. Po zakończeniu okresu niezbędnego ich przechowywania dane osobowe są usuwane z wszelkich elektronicznych nośników informacji, a wersje papierowe są niszczone.
 5. Związek może udostępnić dane osobowe organom państwowym w ramach wskazanej przez nie podstawy prawnej.
 6. Związek może udostępnić dane osobowe osobom trzecim (m.in. pracodawca, mediatorzy, doradcy prawni) wyłącznie w celach, o których mowa w ­­­­ust. 2 powyżej, w zakresie niezbędnym do realizacji danego celu, z zastrzeżeniem, że podmioty te są zobowiązane do zachowania w poufności udostępnionych im danych osobowych oraz posiadania odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych do ich ochrony.
 7. W przypadku danych osobowych udzielonych na podstawie zgody osoby zainteresowanej, osoba ta - w określonych przez przepisy okolicznościach - ma prawo żądania:
 8. dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy jej dane osobowe są przetwarzane prawidłowo, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, oraz planowanym okresie ich przechowywania,
 9. sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe,
 10. ograniczenia ich przetwarzania i zaprzestania ich przetwarzania, a także usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych jej dotyczących (jeżeli przestały one być niezbędne do celów, w których zostały zebrane, sprzeciw wobec ich przetwarzania okazał się zasadny albo dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem), o ile nie jest to konieczne z uwagi na ustawowe okresy przechowywania danych, znajdujące zastosowanie w danej sytuacji.
 11. W przypadku danych osobowych udzielonych na podstawie zgody, zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie, przy czym może do uniemożliwić realizację zadań jakie stawia sobie Związek, w szczególności dalsze reprezentowanie danej osoby bądź dalszą współpracę z reprezentowaną przez tę osobę organizacją związkową. Związek jest uprawniony do przechowywania danych osobowych jeżeli jest to konieczne z uwagi na ustawowe okresy przechowywania danych, znajdujące zastosowanie w danej sytuacji.
 12. Zgłaszanie żądań, określonych w ust. 6 i 7 powyżej może nastąpić telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail, pocztą tradycyjną lub osobiście w biurze Związku.
 13. Związek - zgodnie z przepisami RODO – jest zobowiązany do zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń odnośnie ochrony danych osobowych przez Związek, należy je kierować do Związku telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail, pocztą tradycyjną lub osobiście w biurze Związku.
 15. W przypadku nieprawidłowości przetwarzania jej danych osobowych, osoba zainteresowana jest także uprawniona do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 


Dokumenty:
PlikRozmiarPobieranieOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Polityka prywatności RODO - KZZ GK Energa.pdf)Polityka prywatności - RODO - KZZ GK ENERGA283 kB7305.07.2018