KZZ GK Energa

 

Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA

00-842 Warszawa

ul. Łucka 15/2101

 kolegium@zzenerga.pl
  (+48) 601 664 225

RODO

RODO

Polityka prywatności danych osobowych

obowiązująca w KZZ GK ENERGA

od 25 maja 2018 r.

Linki

  ZZZE
  OPZZ
  CIRE
  WNP
  Regulus

Działając w imieniu organizacji zrzeszonych w Kolegium Związków Zawodowych GK Energa, reprezentującego pracowników w spółce Energa Ochrona Sp. z o.o. zwracamy się z prośbą o pilne udzielenie informacji nt. wprowadzania pełnego monitoringu na obiektach i wpływu powyższego na dalsze zatrudnienie ......

Czytaj więcej...

Mailem z dnia 2 września 2019 r. otrzymaliśmy informację z Biura Ładu Organizacyjnego o wydaniu Zarządzenia Prezesa Zarządu Nr 6/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego ENERGA-OPERATOR SA. Wraz z mailem został przesłany obszerny dokument Regulaminu wraz z załącznikami. ......

Czytaj więcej...

W odpowiedzi na Państwa pisma uprzejmie informujemy, iż żądania sporowe zostały złożone zgodnie z przepisami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i jako takie winny być traktowane. Żądania sporowe z dnia 15 stycznia br. zostały podpisane w imieniu wymienionych w piśmie organizacji związkowych (w tym również organizacji nie będącej członkiem Kolegium), tym samym wywody prawne zawarte w Państwa odpowiedzi nie dotyczą przedmiotowej sprawy. Należy podkreślić, iż przepisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nie dają stronie pracodawcy podstaw prawnych do weryfikowania żądań, zarówno pod względem merytorycznym jak i formalnym......

Czytaj więcej...

Organizacje związkowe działające w ramach Kolegium ZZ GK Energa, reprezentujące pracowników w spółce Energa Logistyka Sp. z o.o., wyrażają głęboki niepokój brakiem reakcji ze strony właściciela ENERGA SA na sytuację panującą w spółce.

Niezrozumiałym dla nas jest, że w dniu 14 grudnia Pracodawca ELOG wystosował pismo do pracowników nie zauważając, że to nie oni byli adresatami korespondencji. Powyższe działanie, w naszej ocenie, miało raczej uspokoić nastroje wśród pracowników, tym bardziej, że akurat w tym dniu planowane było spotkanie wigilijne .....

Czytaj więcej...

W odpowiedzi na kolejną propozycję porozumienia płacowego na rok 2019, informujemy, że stanowczo podtrzymujemy swoje stanowisko z ostatniego pisma (propozycja porozumienia z 26 listopada 2018)  i zapisy przedstawione przez nas na spotkaniu w dniu 5 grudnia 2018 oraz odrzucamy jakiekolwiek obwarowania związane z sytuacją ekonomiczną poszczególnych pracodawców .....

Czytaj więcej...

Organizacje związkowe działające w ramach Kolegium ZZ GK Energa, reprezentujące pracowników w spółce Energa Logistyka Sp. z o.o., w nawiązaniu do korespondencji z dnia 02 grudnia 2018 roku oraz powziętej informacji w sprawie ewentualnego włączenia magazynów oraz obsługujących je pracowników do struktur Energa Operator (zgłoszonej przez inne organizacje związkowe), wyrażają zdecydowany sprzeciw działaniom mającym na celu podział pracowników. Przypominamy, że jako strona społeczna, od samego początku byliśmy przeciwni tworzeniu spółki Energa Logistyka i po 11 miesiącach funkcjonowania spółki w powyższej strukturze .....

Czytaj więcej...

Organizacje związkowe, reprezentujące pracowników w spółkach Energa Operator SA, Energa Operator SA Oddziały w Gdańsku, Olsztynie, Toruniu, Kaliszu, Płocku, Koszalinie oraz Energa Logistyka Sp. z o.o. z niepokojem po raz kolejny zwracają uwagę na sytuację panującą w spółce Energa Logistyka Sp. z o.o., a bezpośrednio dotyczącą pracowników, którzy z dniem 1 stycznia 2018 r przeszli do Energa Logistyka Sp. z o.o. .....

Czytaj więcej...

Kolegium Związków Zawodowych GK Energa, reprezentujące pracowników GK Energa, zwraca się z prośbą o udzielenie pilnej informacji o sposobie wypłaty wynagrodzenia z tytułu nadgodzin oraz wzywa  pracodawcę do wypłaty ewentualnego zaległego wynagrodzenia z tytułu nadgodzin, zgodnie z art. 291 §1 kp w przypadku nieprawidłowego sposobu naliczenia. .....

Czytaj więcej...

Działając w interesie reprezentowanych pracowników, w związku z zawartym w Gdańsku w dniu 07 grudnia 2017 roku Porozumieniem kończącym spór zbiorowy, kilkukrotnie występowaliśmy do ww. pracodawcy z wezwaniem do podpisania Protokołu dodatkowego do ZUZP w zakresie odpisu na ZFŚS.

Będąc jedną ze stron ZUZP obowiązującego w spółce, mając na celu dobro wszystkich pracowników proponowaliśmy  naniesienie zmian w tekście art. 33 ust. 1 pkt. 1.2 obowiązującego w spółce układu zbiorowego pracy nadając mu brzmienie:

„Pracodawca dokonuje odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w latach 2018 – 2023 w wysokości 2-krotności odpisu wynikającego z postanowień ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych”.....

Czytaj więcej...

Będąc jedną ze stron ZUZP Spółki oraz reprezentując pracowników w Energa Operator Eksploatacja Płock Sp. z o.o., a także mając na celu dobro wszystkich pracowników wzywamy do podpisania protokołu dodatkowego z  naniesieniem zmian w tekście art. 33 ust. 1 pkt. 1.2 obowiązującego w spółce ZUZP nadając mu brzmienie: ...

Czytaj więcej...

Będąc jedną ze stron ZUZP Spółki oraz reprezentując pracowników w Energa Logistyka Sp. z o.o., a także mając na celu dobro wszystkich pracowników wzywamy do podpisania protokołu dodatkowego z  naniesieniem zmian w tekście art. 30 ust. 1 pkt. 1.2 obowiązującego w spółce ZUZP nadając mu brzmienie: ...

Czytaj więcej...

W odpowiedzi na wezwanie do rokowań z dnia 15 maja 2018 roku, będąc jedną ze stron ZUZP Oddziału, wpisanego do rejestru Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy pod numerem U-MXCIV, prowadzonego przez Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie, uprzejmie informujemy, że w naszej ocenie rokowania w celu włączenia zapisów Porozumienia z 18.09.2017 roku ...

Czytaj więcej...

Organizacje związkowe, działające przy ENERGA Logistyka Sp. z o.o. w Płocku na spotkaniu w dniu 16 maja 2018 roku omówiły m.in. bieżącą sytuację spółki.

Z niepokojem od kilku miesięcy obserwujemy chaos organizacyjno-finansowy panujący w firmie, o którym  świadczą m.in. udostępnione wyniki finansowe, wykazujące wielomilionowe  straty za lata 2017/2018.

Wobec trwającego  łamania zasad prawa wynikających z przepisów prawa obowiązujących w spółce (ZUZP) i braku reakcji ze strony Pracodawcy, organizacje związkowe niejednokrotnie interweniowały powiadamiając Inspekcję Pracy i Zarząd Energa SA. Efektem powyższych działań były m. in. kary finansowe nakładane na Pracodawcę przez Inspekcję Pracy. ....

Czytaj więcej...